Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa vereenvoudigt melden aanwijzingen bouwkartels

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) maakt het aanbestedende diensten gemakkelijker om melding te maken van onregelmatigheden die zij signaleren bij een aanbesteding. Hiertoe heeft de NMa een meldingsformulier met een toelichting ontwikkeld aan de hand waarvan een aanbesteder kan nagaan of hij mogelijk te maken heeft met kartelafspraken bij een aanbestedingsprocedure. Door opzetafspraken, prijsafspraken en marktverdelingsafspraken kan de onderlinge concurrentie tussen de diverse aanbieders worden belemmerd.

De NMa heeft op grond van de Mededingingswet de bevoegdheid om op te treden als er sprake is van verboden mededingingsbeperkende afspraken. Voor haar onderzoek gebruikt de NMa onder meer aanwijzingen uit de markt. Daarom is het van belang dat aanbestedende diensten aanwijzingen voor verboden gedrag melden bij de NMa en daarbij bepaalde informatie verschaffen. Een melding kan voor de NMa aanleiding zijn om de betreffende zaak te onderzoeken of kan dienen als onderdeel van de bewijsvoering in andere zaken. Daarnaast doet de NMa uiteraard ook op eigen initiatief onderzoek.

De meldingsprocedure wordt bekendgemaakt aan alle ministeries en lagere overheden. Het formulier is te vinden op de website van de NMa en te bestellen via de website of de Informatielijn van de NMa. Met het formulier is uitvoering gegeven aan de wens van het kabinet om aanbestedende diensten te instrueren onregelmatigheden bij aanbestedingen te melden. Hoewel het formulier is opgesteld voor aanbestedende diensten van de overheid, kan het ook behulpzaam zijn voor particuliere opdrachtgevers. Het past in een reeks van activiteiten die de NMa ontplooit om overtredingen van het kartelverbod in de bouw op te sporen en de concurrentie te bevorderen. Voor het onderzoek naar overtredingen van de Mededingingswet in de bouwsector heeft de NMa de Taakgroep Bouw ingesteld.