Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa en DTe blijven prijsvorming elektriciteitsmarkt volgen

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) en de Dienst uitvoering en toezicht Energie (DTe) blijven de prijsvorming op de groothandelsmarkt voor elektriciteit volgen. Dit is besloten naar aanleiding van conclusies uit het adviesrapport van het Market Surveillance Committee (MSC) over de prijspieken op de stroombeurs Amsterdam Power Exchange (APX) in juni en juli 2001.

Hoewel het MSC concludeert dat in periodes van krapte in het aanbod de invloed van individuele marktpartijen op prijzen groot kan zijn, levert het diepgaande onderzoek geen concrete aanwijzingen op voor mogelijke prijsmanipulatie door individuele partijen in de onderzochte periode. Als oorzaken voor de prijspieken wijst MSC in haar rapport op de onvoorziene uitval van productie-eenheden in Nederland en België waardoor het aanbod op de stroommarkt in de periode juni - juli 2001 veel kleiner was dan normaal. Daarnaast hadden elektriciteitsproducenten in deze periode te maken met restricties van Rijkswaterstaat op het lozen van koelwater en werden zij geconfronteerd met hoge kosten voor het onverwacht afnemen van grote hoeveelheden gas. Hierdoor was het voor elektriciteitsproducenten onaantrekkelijk om aan onverwachte pieken in de productievraag te voldoen. Gasgestookte productie-eenheden, die ingezet worden tijdens de piekuren overdag en waarvan de capaciteit niet volledig gebruikt wordt, konden hierdoor niet optimaal worden benut.

MSC wijst op het belang om de flexibiliteit van de gastransportcontracten te vergroten waardoor producenten tegen redelijke tarieven in staat zullen zijn onvoorziene pieken op te vangen. DTe betrekt deze aanbeveling bij het vaststellen van de Richtlijnen gastransport voor het jaar 2003. Deze Richtlijnen worden na consultatie van marktpartijen in augustus vastgesteld. Verder blijkt dat kleinere, decentrale productie-eenheden weinig actief zijn op de APX. Deze eenheden kunnen juist zorgen voor meer en gevarieerd aanbod op de stroommarkt. DTe gaat onderzoeken of er wellicht drempels bestaan die deelname van deze productie-eenheden aan de APX belemmeren.

Het MSC blijft de elektriciteitsmarkt, op verzoek van de NMa en DTe, nauwlettend volgen. Zo gaat het MSC onder meer onderzoek doen naar marktmacht van individuele marktpartijen op energiemarkten en belemmeringen identificeren die optimale marktwerking in de weg staan.

Taakstelling MSC
Het MSC is een onafhankelijk adviescomité onder de leiding van Prof. David Newbery. Het comité is medio 2001 ingesteld door NMa en DTe, die als kamer bij de NMa is ondergebracht. Het analyseert de werking van de geliberaliseerde elektriciteitsmarkt in Nederland en adviseert NMa en DTe (gevraagd en ongevraagd)over verbetering van de marktwerking. In het advies heeft het MSC een nauwkeurige analyse gemaakt van de oorzaken van sterk fluctuerende elektriciteitsprijzen, met uitschieters van enkele duizenden procenten, op de APX in juni en juli 2001. Ook mogelijke misdragingen van aanbieders van elektriciteit zijn onderzocht.