Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa publiceert richtsnoeren boetebeleid

Vandaag publiceert de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) de hoofdlijnen van haar beleid voor de vaststelling van boetes die ondernemingen kunnen verwachten bij een overtreding van het kartelverbod of het verbod op misbruik van een machtspositie. De NMa beoogt hiermee meer duidelijkheid te scheppen over de hoogte van mogelijke boetes en daarmee een bijdrage te leveren aan de preventie van met name zeer ernstige inbreuken die directe gevolgen hebben voor afnemers, zoals consumenten.

Hoogte van boete

Uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de boetes is de betrokken omzet. Dit is kort gezegd de totale omzet die door de onderneming voor de duur van de overtreding wordt behaald met de verkoop van alle goederen of diensten waarop de overtreding betrekking heeft. Indien de onderneming de wet gedurende een aantal jaren heeft overtreden, komt de betrokken omzet neer op de verkopen die in al deze jaren zijn gegenereerd.

De boete wordt in eerste instantie gebaseerd op een percentage van deze betrokken omzet. Voor zeer ernstige inbreuken geldt bijvoorbeeld een percentage van ten minste 15 tot maximaal 30 procent. Vervolgens kan rekening worden gehouden met de totale jaaromzet van de onderneming op de Nederlandse markt en met boeteverhogende of boeteverlagende omstandigheden. Voor zeer ernstige inbreuken kan de boete dan oplopen tot een bedrag ruim boven de 30% van de betrokken omzet. Voor de hoogte van de boete bestaat geen maximum anders dan de in de Mededingingswet genoemde tien procent van de totale nettojaaromzet. De boete zal derhalve een veelvoud kunnen belopen van het (potentiƫle) voordeel dat een onderneming heeft bij een overtreding van de Mededingingswet.

Bij het opleggen van een boete bekijkt de NMa eveneens de individuele situatie van de overtreder. De ernst en de duur van de overtreding zijn bepalend voor de hoogte van de op te leggen boete. Deze kan hoger of lager uitvallen al naar gelang het gedrag van het bedrijf dat de Mededingingswet schendt. Bedrijven die het onderzoek van de NMa belemmeren of bij herhaling de Mededingingswet overtreden, kunnen een aanzienlijke verhoging van de boete tegemoet zien. Bedrijven die uit eigen beweging slachtoffers een schadevergoeding aanbieden, kunnen op een verlaging van de boete rekenen.

Soorten overtredingen

De NMa onderscheidt minder zware, zware en zeer zware overtredingen. Zeer zware overtredingen van de Mededingingswet zijn bijvoorbeeld horizontale prijsafspraken, aanbestedingsafspraken en vormen van misbruik van economische machtspositie die erop zijn gericht een onderneming van een markt te dringen of te weren. Onder zware overtredingen vallen onder meer verticale prijsafspraken die rechtstreeks van invloed zijn op de prijs of afzetmogelijkheden. Als minder zware overtredingen beschouwt de NMa bijvoorbeeld mededingingsbeperkende brancheregelingen die niet rechtstreeks te maken hebben met prijs en afzetmogelijkheden.

Internationale vergelijking

In deze richtsnoeren wordt niet zoals bij de richtsnoeren van de Europese Commissie gewerkt met vaste boetebedragen per inbreukcategorie, om te voorkomen dat met name kleinere ondernemingen relatief harder zouden worden getroffen dan grotere ondernemingen. De richtsnoeren sluiten aan bij de systematiek van de Mededingingswet en zijn opgesteld met inachtneming van ervaringen die in andere landen bestaan met betrekking tot het beboeten van kartels en andere mededingingsbeperkende gedragingen.

Volgende stappen

Na toepassing van de richtsnoeren in een voldoende aantal zaken, zal een evaluatie plaatsvinden. Zonodig worden de richtsnoeren dan aangepast. Op korte termijn zal voorts een consultatiedocument worden gepubliceerd, met regels waarin wordt uitgelegd hoe ondernemingen in aanmerking kunnen komen voor vermindering of zelfs vrijstelling van boetes, indien zij (als eerste) de NMa informatie over kartels geven en aan een aantal andere voorwaarden voldoen (regels inzake leniency).