Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa verwerpt klachten tegen CAO-afspraken

Het kartelverbod geldt niet voor overeenkomsten van sociale partners in het kader van collectieve onderhandelingen over arbeidsvoorwaarden en werkgelegenheid. Dit blijkt uit twee besluiten van de NMa, die in lijn zijn met de vaste praktijk van de NMa en uitspraken van het Hof van Justitie van de EG. Volgens de NMa gaan de CAO-uitspraken niet verder dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de sociale doelstellingen, namelijk de verbetering van de arbeids- en werkgelegenheidsvoorwaarden.

De eerste klacht betrof wederom het voorkeursrecht van Havenpool Rotterdam (SHB) bij het uitzenden van tijdelijke arbeidskrachten in de Rotterdamse haven. Op basis van dit voorkeursrecht moeten bedrijven in de Rotterdamse haven zich eerst melden bij SHB voor tijdelijk personeel. De NMa concludeert dat de afspraken over het voorkeursrecht buiten het kartelverbod vallen. Ook acht de NMa het niet aannemelijk dat de havenpool, via de tarieven voor het inhuren van tijdelijk personeel, misbruik maakt van haar machtspositie.

De tweede klacht was gericht tegen de weigering van Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Beroepsgoederenvervoer (SOOB) om subsidie te verlenen aan een opleidinginstituut dat niet in de CAO vermeld staat. De NMa stelt dat afspraken over subsidieregelingen in de CAO eveneens buiten het kartelverbod vallen. Ook hier acht de NMa het niet aannemelijk dat de stichting misbruik maakt van een (eventuele) machtspositie.