Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa: verwijderingssysteem van autowrakken is toegestaan

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) gaat akkoord met de 'Overeenkomst verwijderingsbijdrage voor auto's 1997' en het daarmee samenhangende verwijderingssysteem voor autowrakken waarvoor ontheffing was aangevraagd door de Stichting Auto & Recycling. De reden hiervoor is dat een deel van de regeling niet in strijd is met de Mededingingswet en voor het resterende deel, waarbij wel mededingingsbeperkingen zijn geconstateerd, een wettelijke vrijstelling geldt tot eind 2000. De d-g NMa heeft vastgesteld dat een ontheffingsaanvraag niet is vereist, omdat ontheffing tot eind 2000 niet aan de orde is. Daarna moet de Stichting opnieuw ontheffing aanvragen voor dit verwijderingssysteem.

Het verwijderingssysteem is een gezamenlijk initiatief van de producenten/importeurs van auto's, garagebedrijven, schadeherstelbedrijven en de autodemontagebedrijven. Het systeem voorziet in een milieuverantwoorde recycling van autowrakken. Op grond van dit systeem moeten producenten en importeurs bij het op de markt brengen van een auto een verwijderingsbijdrage van ƒ 150,- betalen om het autowrak milieuvriendelijk te kunnen recyclen.

Uit de overeenkomst die de partijen hebben gesloten blijkt dat via een verplichte doorberekening deze verwijderingsbijdrage uiteindelijk door de consument wordt betaald. Deze verplichte doorberekening èn de vastgestelde prijs à ƒ150,- is concurrentiebeperkend en daarmee in strijd met de Mededingingswet. Echter, de Minister van VROM heeft voordat de Mededingingswet in werking trad deze overeenkomst goedgekeurd waardoor de overeenkomst is vrijgesteld tot 31 december 2000.

Een aantal inzamelaars en recyclingbedrijven heeft bezwaar gemaakt tegen de wijze van contracteren van Auto Recycling Nederland (ARN). Voor de uitvoering van het verwijderingssysteem bepaalt ARN met welke autodemontagebedrijven, inzamel- en recyclingbedrijven zij contracten sluit. NMa ziet hierin geen bezwaar omdat ARN slechts gebruikt maakt van haar contractvrijheid.