Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa onder voorwaarden akkoord met overname VNU Dagbladen door Wegener Arcade

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden een vergunning verleend voor de overname van de VNU Dagbladen door Wegener Arcade onder de voorwaarde, dat Wegener Arcade een aantal maatregelen treft om mededingingsproblemen te voorkomen.

Partijen zijn actief op het gebied van media. Wegener geeft een groot aantal regionale dagbladen uit, evenals huis-aan-huisbladen, kabelkranten, radio en televisie. Wegener heeft daarnaast drukkerij-activiteiten en direct marketingdiensten. VNU Dagbladen geeft een aantal regionale dagbladen uit en is tevens actief op het gebied van drukkerijen, kabelkranten, regionale televisie en een persdienst (ZOP/VNU).

Lezersmarkt

Na onderzoek heeft de NMa geconcludeerd, dat er een aparte markt is voor dagbladen. Dagbladen onderscheiden zich van andere media als tijdschriften, radio en tv, internet, met een groot aantal karakteristieken (prijs, hoeveelheid en diepgang informatie, actualiteit, verschijningsfrequentie, presentatiewijze etc.). Binnen de dagbladen onderscheiden de regionale dagbladen zich vanuit het oogpunt van de lezer doordat zij, naast internationaal en nationaal nieuws, een substantiële hoeveelheid regionaal en lokaal nieuws brengen. Uit onderzoek blijkt evenwel ook, dat er in de regio een zekere concurrentiedruk is van de landelijke dagbladen op de regionale dagbladen. In de overlapgebieden Gelderland (samenvoeging van de bladen Arnhemse Courant, Gelders Dagblad en De Gelderlander) en Zeeland (overlapgebied van bladen Provinciale Zeeuwse Courant(PZC) en BN/De Stem) krijgt Wegener na de overname een bijzonder sterke positie, terwijl de landelijke dagbladen in deze gebieden veel lagere marktaandelen hebben. Doordat de regionale bladen in één hand komen vallen concurrentieprikkels voor een groot deel weg. Bovendien bestaan er voor nieuwkomers op deze markt vrij hoge toetredingsdrempels.

Om de economische machtspositie van de nieuwe combinatie in de regio Gelderland op te heffen, zullen De Arnhemse Courant en de meeste edities van het Gelders Dagblad door Wegener worden afgestoten. Het afstoten van een dagbladtitel in Zeeland zou disproportioneel zijn, omdat het overlapgebied hier veel beperkter van omvang is (alleen Zeeuws-Vlaanderen). Daarom is hier voor een minder vergaande oplossing gekozen. Om de onafhankelijkheid van de PZC en BN/De Stem en de verspreiding in de overlapregio Zeeuws-Vlaanderen te waarborgen, is voorzien in een constructie die het onafhankelijk voortbestaan van beide titels garandeert.

Persdiensten

Door de overname zal de persdienst ZOP/VNU verdwijnen als onafhankelijke redactionele persdienst en zal de GPD (Geassocieerde Pers Dienst) als enige leverancier van redactionele diensten overblijven. Het ANP als leverancier van nieuwsberichten opereert ten opzichte van ZOP/VNU en GPD eerder complementair dan concurrerend. ZOP/VNU levert diensten aan de eigen VNU-bladen en aan enkele externe afnemers. Voor hen zou de dienstverlening vanuit ZOP/VNU kunnen wegvallen. Daarnaast zou Wegener binnen GPD een grote vraagmacht krijgen door de toevoeging van de VNU-bladen.

Als tegemoetkoming aan deze bezwaren van de NMa heeft Wegener de garantie gegeven, dat de ZOP/VNU-contracten zullen worden uitgediend. De afnemers van de diensten van ZOP/VNU zal de afname van vergelijkbare diensten tegen dezelfde condities worden aangeboden. Wat de sterke positie van Wegener binnen GPD betreft, deze wordt verzwakt door het afstoten van de hierboven genoemde dagbladen en de garantie dat Wegener geen duurzame zeggenschap zal verwerven in De Limburger.

Adverteerdersmarkt

Op de adverteerdersmarkt heeft de NMa geconcludeerd dat er een aparte markt is voor advertenties in lokale en regionale bladen. Op deze markt krijgt Wegener na de overname een bijzonder sterke positie in de regio Gelderland en een deel van Zeeland. Het marktaandeel van Wegener na de overname zal hier ruim boven de 50% liggen, mede als gevolg van het feit dat zij hier behalve een groot aantal huis-aan-huisbladen ook alle of nagenoeg alle regionale dagbladen in bezit heeft. De positie van de belangrijkste concurrenten in deze gebieden is aanzienlijk zwakker. Uit onderzoek is gebleken, dat de concurrentiedruk die uitgaat van alternatieve advertentiemedia als folders en internet beperkt is.

Om de economische machtspositie die op de adverteerdersmarkt zou ontstaan weg te nemen, worden de eerder genoemde regionale dagbladen verkocht. Tevens worden in de genoemde regio's een deel van de huis-aan-huisbladen van de partijen verkocht. In het overlapgebied in Zeeland zal Wegener alle huis-aan-huisbladen afstoten (drie titels), in de regio Gelderland worden negen titels afgestoten.

Dit is de derde keer dat de NMa een concentratie onder beperkende voorwaarden goedkeurt.