Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa oordeelt: doorgiftetarief A2000 niet extreem hoog

De directeur-generaal van de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden bekend gemaakt, dat hij van oordeel is dat het tarief dat kabelexploitant A2000 rekent voor de doorgifte van programma's niet excessief is. De NMa kwam tot dit oordeel naar aanleiding van een klacht die betrekking had op de weigering van CNN om het doorgiftetarief van ƒ 725.000,oo te betalen, waardoor deze zender van de Amsterdamse kabel verdween.

De NMa is van mening, dat A2000 een economische machtspositie heeft voor de doorgifte van televisiezenders in Amsterdam, aangezien er voor de consument geen reële alternatieven zijn om voor ongeveer dezelfde prijs televisiezenders te ontvangen. Ook de televisiezenders zijn op A2000 aangewezen voor doorgifte van hun programma's.

Het doorgiftetarief van ƒ 725.00,oo rekent A2000 aan alle commerciële zenders. Dat ze hierin geen verschil aanbrengt, is niet in strijd met de Mededingingswet. Wat de hoogte van het tarief betreft sluit de NMa zich aan bij het onderzoek dat in 1997 in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is uitgevoerd. Hierin werd geconcludeerd, dat het rendement van A2000 over de jaren 1994 -1996 niet excessief was. Omdat de omstandigheden sinds het uitbrengen van dit rapport niet noemenswaardig zijn gewijzigd, ziet de NMa geen aanleiding om op dit moment het onderzoek te herhalen. De NMa acht het derhalve niet aannemelijk dat A2000 een excessief rendement behaalt op haar kabelactiviteiten.