Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa volgt tarieven postbussen

De Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) heeft heden aan PTT Post laten weten, dat zij definitief akkoord is met de invoering van een vergoeding van ƒ 250,00 per jaar voor de huur van een postbus. PTT Post heeft de NMa echter toegezegd, dat indien men overweegt de vergoedingen voor de postbusdienst of PostApart de komende twee jaar te verhogen, PTT Post dit voornemen bij de NMa zal melden en laten toetsen.

Naar aanleiding van diverse klachten van houders van postbussen dat de een tarief van

ƒ 250,00 buitensporig hoog zou zijn, heeft de NMa deze kwestie onderzocht. Tevens heeft de NMa onderzocht of het alternatief dat PTT Post aanbiedt, nl. PostApart, tegen een redelijke vergoeding wordt aangeboden. Na de bekendmaking van het voorlopige oordeel heeft ongeveer de helft van de klagers hierop bij de NMa gereageerd.

In een voorlopig oordeel had de NMa eerder al vastgesteld, dat PTT Post als enige aanbieder van postbussen een economische machtspositie heeft. Vastgesteld moest worden of PTT Post met de introductie van een tarief van ƒ 250,00 misbruik maakt van haar machtspositie. In vergelijking met andere Europese landen is het tarief van ƒ 250,00 het hoogste. Vervolgens heeft de NMa onderzocht waarop dit tarief is gebaseerd. Uit een kostprijsanalyse bleek, dat de kosten die gemoeid zijn met het aanbieden van postbussen een tarief van ƒ 250,00 per jaar rechtvaardigen. Het tarief voor PostApart van ƒ 10,00 per maand vindt NMa te hoog en verzoekt derhalve om bijstelling. Omdat de dienst PostApart betrekkelijk nieuw is en PTT Post momenteel onvoldoende zicht heeft op de kosten zal PTT Post in januari 1999 aan de NMa rapporteren over de werkelijke kosten van Post Apart. Indien dit aanleiding geeft tot een verlaging van het tarief zal dit met terugwerkende kracht worden ingevoerd.

Door de introductie van een vergoeding voor het aanbieden van postbussen wordt concurrentie op deze markt mogelijk. De NMa stelt dat PTT Post mogelijke concurrenten op deze markt op gelijke wijze moet behandelen als haar eigen postbusdienst. PTT Post heeft toegezegd een nader onderzoek te zullen verrichten naar de wijze waarop dat kan worden gerealiseerd en naar de kosten die daarmee gemoeid zullen zijn.