Kruimelpad

NMa beslist: ook ziekenhuizen vallen onder toezicht Mededingingswet

In een recente uitspraak heeft de Nederlandse mededingingsautoriteit (NMa) bepaald, dat ziekenhuizen ondernemingen zijn en dus onder het toezicht van de Mededingingswet vallen. De uitspraak had betrekking op de fusie in Zwolle tussen het Sophia Ziekenhuis en Ziekenhuis/Verpleeghuis De Weezenlanden.

De ziekenhuizen waren van mening dat er geen sprake was van een concentratie in de zin van de Mededingingswet, aangezien zij geen economische activiteiten zouden verrichten en geen onderneming zouden zijn.

De NMa is evenwel van mening, dat het ontbreken van een winstoogmerk niet uitsluit dat er sprake is van een onderneming. Het bieden van o.a. verpleegkundige hulp en medisch-specialistische zorg en diensten tegen een vergoeding van verzekeraars en verzekerden is wel degelijk een economische activiteit. De NMa concludeert daarom, dat ziekenhuizen ondernemingen zijn en dat de gemelde concentratie beoordeeld dient te worden volgens de Mededingingswet.

Wat de fusie zelf betreft is de NMa van mening, dat de huidige wet- en regelgeving nog geen ruimte laat voor daadwerkelijke concurrentie tussen ziekenhuizen. Daarom is er geen reden om aan te nemen, dat er door de gemelde fusie een econ0mische machtspositie ontstaat dan wel wordt versterkt. Mocht de regelgeving in de toekomst worden versoepeld, dan zouden soortgelijke meldingen tot een ander oordeel kunnen leiden.