Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa van plan toezeggingen Amsterdamse ziekenhuizen te aanvaarden

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) is van plan om voorgestelde toezeggingen van ziekenhuizen in de regio Amsterdam te accepteren. Daarom ligt het ontwerpbesluit nu ter inzage voor belanghebbenden. In een toezegging beloven partijen hun gedrag op de markt op een bepaalde manier aan te passen zodat zij niet zullen handelen op een wijze die mogelijk in strijd is met de Mededingingswet. Een toezegging kan door de NMa bindend worden verklaard door een toezeggingsbesluit. In een dergelijk besluit wordt geen overtreding van de Mededingingswet vastgesteld, maar worden risico's voor de mededinging geschetst.

Uit onderzoek van de NMa blijkt dat ziekenhuizen in de regio Amsterdam systematisch verschillende soorten informatie hebben uitgewisseld, zijnde statistische gegevens over gerealiseerde zorg. Deze uitwisseling vond plaats binnen het platform van de SIGRA sectie-Ziekenhuizen, een zelfstandig samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in de regio Amsterdam. Deze informatie is volgens de NMa concurrentiegevoelig van aard. In de loop van het onderzoek van de NMa is de informatie-uitwisseling gestopt. In hun toezeggingen zeggen de ziekenhuizen onder andere toe binnen hun systeem van informatie-uitwisseling geen commercieel gevoelige informatie te zullen delen die niet ouder is dan twaalf maanden, tenzij dat gebeurt in de vorm van een geanonimiseerd marktonderzoek of een benchmark. Ook zeggen de ziekenhuizen toe andere aanbieders van medisch-specialistische zorg in de regio de mogelijkheid te geven kennis te nemen van de in dat kader uitgewisselde informatie.

Naar het oordeel van de NMa zijn de voorgestelde toezeggingen afdoende om de gesignaleerde bezwaren weg te nemen. De NMa is verheugd dat op deze manier in de sector voor medisch-specialistische zorg snel en efficiënt mogelijke problemen kunnen worden voorkomen.

De ziekenhuissector is als prioriteit in de NMa Agenda 2010-2011 opgenomen. De NMa is met de betrokken ondernemingen maar ook breder met de ziekenhuissector in gesprek over waar de grenzen liggen in het kader van de Mededingingswet in geval van samenwerking. Zo organiseren de NMa, de Nederlandse Zorgautoriteit en de NVZ Vereniging van Ziekenhuizen gezamenlijk op 28 januari 2011 voor bestuurders in de sector het symposium 'Ziekenhuiszorg en Markttoezicht'. Eén van de thema's die op dit symposium zal worden besproken is informatie-uitwisseling.

Het ontwerpbesluit ligt ter inzage en is ook in te zien op de website van de NMa (www.acm.nl). Belanghebbenden kunnen tot en met dinsdag 28 december een zienswijze kenbaar maken. Dit kan op de volgende wijze:

- per post : Nederlandse Mededingingsautoriteit Directie Mededinging
T.a.v. de heer. mr. M.C.H.J. van Zundert
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor een afspraak worden gemaakt met de heer mr. M.C.H.J. van Zundert (telefoonnummer: 070 - 330 3581).