Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht zorgaanbieders Vestigingsbeleid Eerstelijnspsychologen NIP en ROEP

De NMa heeft klacht afgewezen wegens reeds lopende gesprekken met NIP

De d-g NMa heeft in het onderhavige geval vanuit het oogpunt van het algemeen belang dat wordt gediend met handhaving van de Mededingingswet en de door de klagers aangevoerde argumenten, geen aanleiding gezien om op basis van bedoelde wet een rapport op te maken in de zin van artikel 59 Mw aangezien het Vestigingsbeleid inmiddels is ingetrokken. Hierbij heeft de d-g NMa tevens in aanmerking genomen dat het NIP op eigen initiatief en zonder dat zij op de hoogte was van de klachten contact opgenomen met de NMa ter bespreking van het voornemen een ontheffingsverzoek met betrekking tot het Vestigingsbeleid in te dienen. In het kader hiervan heeft het NIP overleg gevoerd ten kantore van de NMa. Na kennisname van de bezwaren van de NMa heeft het hoofdbestuur van het NIP integraal het Vestigingsbeleid vrijwillig ingetrokken. Voorts heeft de d-g NMa in aanmerking genomen dat een en ander zich afspeelt in de zorgsector waar een complexiteit van wet- en regelgeving geldt. Binnen dit kader hebben de op de markt opererende partijen een groot aantal onderling samenhangende, veelal meerpartijovereenkomsten, gesloten welke historisch gezien in de sector gebruikelijke, algemeen bekende en openlijk toegepaste handelswijzen betreffen. Een groot deel van deze gedragingen vormen inmiddels onderwerp van ontheffingsaanvragen die bij de NMa aanhangig zijn. Met name hierdoor heeft de oriƫntering van de NMa met betrekking tot de gedragingen in de zorgsector tijd gevergd en heeft de NMa pas recentelijk een aanvang genomen om haar algemene bevindingen naar de sector te communiceren. In dit kader heeft de d-g NMa het ook van belang geacht het Vestigingsbeleid aan een beoordeling te onderwerpen en zich uit te spreken over de verenigbaarheid van het Vestigingsbeleid met de bepalingen van de Mededingingswet. Gezien het voorgaande wordt de aanvraag tot het nemen van een besluit op grond van artikel 56, eerste lid, Mw afgewezen.

 

Bijlagen

Besluiten inzake mededingingsafspraken (inclusief besluiten op klachten) in zaak 1131, 1151, 1250 (PDF - 70.26 KB)