Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Terinzagelegging ontwerpbesluit Coöperatief Transport Europa

Kennisgeving ontwerpbesluit ‘Coöperatief Transport Europa U.A.’ ex artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet

Terinzagelegging

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit deelt mede dat met ingang van 5 april 2012 tot en met 16 mei 2012 het ontwerpbesluit ‘Coöperatief Transport Europa U.A.’ met bijbehorende stukken gedurende zes weken voor belanghebbenden ter inzage ligt. Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken kunnen tijdens kantooruren worden ingezien ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Muzenstraat 81, 2511 WB te Den Haag. Hiervoor kunt u een afspraak maken met Bart Noé (telefoonnummer: 070 - 330 1945) of Marlies Offerman (telefoonnummer: 070 - 330 3544). Op verzoek wordt gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt. Ook kan het ontwerpbesluit op deze website worden ingezien.

Het ontwerpbesluit

Het ontwerpbesluit betreft een toezeggingsbesluit als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet. Met het ontwerpbesluit reageert de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op een aanvraag voor het bindend verklaren van een toezegging van de coöperatieve vereniging Coöperatief Transport Europa U.A. De betreffende onderneming is onder meer actief op het gebied van tweede berging (doortransport). De in de aanvraag opgenomen toezegging is erop gericht te voorkomen dat zij zal handelen in strijd met artikel 6, eerste lid, Mededingingswet, als gevolg van een door haar (leden) vaststellen van een uniforme prijs waarmee zij namens haar leden die willen meedingen op aanbestedingen voor tweede berging, uitgeschreven door alarmcentrales, inschrijft. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit is voornemens toewijzend op de aanvraag te beslissen.

Kenbaar maken van zienswijzen

Belanghebbenden kunnen tot en met 16 mei 2012 hun zienswijze omtrent het ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • per post : Nederlandse Mededingingsautoriteit
    Directie Mededinging
    T.a.v. Bart Noé en Marlies Offerman
    Postbus 16326
    2500 BH Den Haag

Desgewenst kan de zienswijze ook mondeling kenbaar worden gemaakt. In dat geval kan daarvoor een afspraak worden gemaakt met Bart Noé (telefoonnummer: 070 - 330 1945) of Marlies Offerman (telefoonnummer: 070 - 330 3544).

Vervolgtraject

Nadat de termijn van ter inzage legging is verstreken, beslist de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, mede aan de hand van de naar voren gebrachte zienswijzen, op de aanvraag voor het bindend verklaren van een toezegging.

 

Bijlagen

Besluit in zaak 7156 (PDF - 48.34 KB)
 

Meer in deze zaak