Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit RNB Gas 2012 Meters

  1. De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) deelt mee dat hij op dinsdag 8 november 2011 een besluit (met kenmerk: 103739/8) tot vaststelling van meettarieven gas voor het jaar 2012 heeft genomen (hierna: besluit meettarieven gas 2012). De maximum meettarieven zullen gaan gelden voor gasmeters van kleinverbruikers die worden beheerd door regionale netbeheerders gas. De wettelijke grondslag van het besluit meettarieven gas 2012 wordt gevormd door artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.
  2. Op 16 november 2010 zijn bij ministeriƫle regeling nadere regels gesteld ten aanzien van de vaststelling van maximum meettarieven gas en elektriciteit. De gereguleerde meettarieven gas 2012 zijn gebaseerd op het gewogen gemiddelde van de tarieven, zoals die voor kleinverbruikers golden voor het jaar 2005, gecorrigeerd tot 2012 met inflatie. In het besluit is bepaald dat voor het jaar 2012 drie uniforme maximum meettarieven zullen gaan gelden voor gasmeters van kleinverbruikers die worden beheerd door netbeheerders. Voor meters van het type kleiner of gelijk aan G6 bedraagt het maximumtarief EUR 19,29, exclusief BTW, voor meters van het type G10 en G16 bedraagt het maximumtarief EUR 49,20, exclusief BTW en voor meters van het type G25 bedraagt het maximumtarief EUR 169,18, exclusief BTW. Het besluit meettarieven gas 2012 zal op 1 januari 2012 in werking getreden. De Raad heeft het ontwerpbesluit gedurende zes weken ter inzage gelegd. In deze periode hebben de regionale netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de gasmarkt de mogelijkheid gehad om hun zienswijze op het ontwerpbesluit in te dienen.
  3. Het besluit meettarieven gas 2012 is ter bekendmaking toegestuurd aan alle regionale netbeheerders gas. Degene wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, kan binnen zes weken na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.
 

Bijlagen

Besluit tot vaststelling meettarieven gas 2012 (PDF - 302.72 KB)