Kruimelpad

Tarievenbesluit TenneT 2009

Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de maximum tarieven voor TenneT TSO B.V.
(hierna: TenneT) voor het jaar 2009 voor het transport op het extra
hoogspanningsnetwerk (met een spanningsniveau van 220/380 kV, hierna: EHS-netten),
voor het transport op het hoogspanningsnet (met een spanningsniveau van 110/150 kV,
hierna: HS-netten) en voor het verrichten van systeemdiensten (hierna samen:
nettarieven). Daarnaast worden met onderhavig besluit de rekenvolumina gewijzigd.