Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Concept toezeggingsbesluit ziekenhuiszorg Amsterdam

KENNISGEVING ONTWERP TOEZEGGINGSBESLUIT ZIEKENHUISZORG AMSTERDAM

Met ingang van woensdag 17 november 2010 tot en met dinsdag 28 december 2010 ligt het ontwerp 'toezeggingsbesluit Ziekenhuiszorg Amsterdam' met bijbehorende stukken voor belanghebbenden ter inzage.

Het ontwerpbesluit betreft een toezeggingsbesluit als bedoeld in artikel 49a, eerste lid, Mededingingswet. Met het ontwerpbesluit reageert de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: NMa) op een aanvraag voor het bindend verklaren van een toezegging van het Academisch Medisch Centrum, Stichting BovenIJ Ziekenhuis, Stichting Flevoziekenhuis, Stichting het Nederlands Kanker Instituut/Stichting Antonie van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Stichting Onze Lieve Vrouwe Gasthuis, Stichting Reade, Slotervaartziekenhuis, Stichting St. Lucas Andreas Ziekenhuis, het VU medisch centrum en Stichting Ziekenhuis Amstelland. De betreffende ondernemingen zijn (onder meer) actief op het gebied van medisch-specialistische zorg en zijn alle lid van de SIGRA sectie-Ziekenhuizen, een zelfstandig samenwerkingsverband van de ziekenhuizen in de regio Amsterdam. De in de aanvraag opgenomen toezegging is erop gericht te voorkomen dat zij zullen handelen in strijd met artikel 6, eerste lid, Mededingingswet, als gevolg van een systeem van informatie-uitwisseling tussen de leden van de SIGRA sectie-Ziekenhuizen.

In de toezegging staat – kort samengevat – dat de ziekenhuizen, binnen het platform van de SIGRA sectie-Ziekenhuizen door middel van een systeem van informatie-uitwisseling tussen de leden, geen concurrentiegevoelige informatie zoals gesignaleerd in de mededingingsbezwaren van de NMa zullen delen die onzekerheden over het voorgenomen handelen en de strategie van de ziekenhuizen wegneemt waardoor zij niet meer onafhankelijk hun marktgedrag bepalen. Zij zullen geen commercieel gevoelige informatie delen voor zover deze niet ouder is dan 12 maanden, tenzij dat gebeurt in de vorm van een geanonimiseerd marktonderzoek of de vorm heeft van benchmarkinformatie. Daarnaast zeggen de ziekenhuizen toe andere aanbieders die in de regio Amsterdam medisch-specialistische zorg verlenen of dat concrete voornemen hebben de mogelijkheid te geven onder gelijke voorwaarden als de leden van de SIGRA sectie-Ziekenhuizen kennis te nemen van de informatie die voortvloeit uit gezamenlijke informatievoorziening binnen de SIGRA sectie-Ziekenhuizen.

De NMa is voornemens de in de aanvraag opgenomen toezegging bindend te verklaren. Het ontwerpbesluit ligt gedurende een periode van zes weken ter inzage. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden een zienswijze bij de NMa indienen.

Het ontwerpbesluit en het onderliggend dossier kan tijdens kantooruren door belanghebbenden worden ingezien bij de NMa, Muzenstraat 81, 2511 WB te Den Haag. Daarvoor kunt u een afspraak maken met mr. M.C.H.J. van Zundert (070-330 3581). Op verzoek wordt gratis een afschrift van de ter inzage gelegde stukken verstrekt.

Belanghebbenden kunnen overeenkomstig afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht tot en met dinsdag 28 december 2010 hun zienswijze over het ontwerpbesluit naar voren brengen:

  • per post : per post : Nederlandse Mededingingsautoriteit, Directie Mededinging, T.a.v. de heer. mr. M.C.H.J. van Zundert, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag
  • mondeling: daarvoor kan contact worden opgenomen met mr. M.C.H.J. van Zundert (070-330 3581).
 

Bijlagen

Besluit in zaak 6895 (PDF - 311.44 KB)