Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tot wijziging van de voorwaarden inzake meetverantwoordelijkheid bij onbemeten elektriciteits- en gasaansluitingen

Aanleiding voor dit besluit tot wijziging van de voorwaarden, zoals bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (de Netcode Elektriciteit en de Meetcode Elektriciteit) en artikel 12b, eerste lid, van de Gaswet (de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB en de Meetvoorwaarden Gas – RNB) is een voorstel ingediend door de gezamenlijke netbeheerders. Het voorstel betreft een regeling voor meetverantwoordelijkheid bij onbemeten gas- en elektriciteitsaansluitingen.

Op 6 maart 2007 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) met zijn besluit 102472/8 de Informatiecode Elektriciteit en Gas (hierna: de Informatiecode) vastgesteld. Deze Informatiecode is vervolgens op 11 maart 2007 in werking getreden, waardoor de bepalingen met betrekking tot het aansluitingenregister verplaatst zijn naar de Informatiecode. Dit heeft tot gevolg dat het onderhavige wijzigingsvoorstel niet alleen betrekking heeft op de Net- en Meetcode Elektriciteit, de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB en de Meetvoorwaarden Gas – RNB, maar ook op de Informatiecode. Met zijn brief van 20 juni 2007 (kenmerk 102381/8.B908) heeft de Raad betrokkenen hiervan in kennis gesteld. Daarbij heeft de Raad aangegeven het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders aldus te zullen interpreteren, dat daarmee tevens de noodzakelijke wijziging van de Informatiecode is beoogd.

In dit besluit wordt aangegeven hoe de Informatiecode, Net- en Meetcode Elektriciteit en de Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB en de Meetvoorwaarden Gas – RNB, gewijzigd worden zodat invulling wordt gegeven aan bovengenoemd voorstel van de gezamenlijke netbeheerders. De aanpassingen zullen 2 dagen na publicatie in de Staatscourant in werking treden.

 

Bijlagen

besluit 102442-3 (PDF - 216.29 KB)