Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit (102080-9 & 102127-8) tot wijziging van de voorwaarden m.b.t. de switch- en verhuisprocedure

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft kennis dat hij op 21 november 2006 het besluit met nummer 102127/8 heeft genomen. Met het besluit worden de voorwaarden ex artikel 12b Gaswet met betrekking tot de switch en verhuisprocedure (Aansluit- en transportvoorwaarden Gas – RNB en Meetvoorwaarden Gas – RNB)gewijzigd. Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

Het besluit ligt ter inzage op het kantoor van de NMa (Muzentoren, Wijnhaven 24, 2511 GA Den Haag).

Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Tegen het besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad van Bestuur van de NMa, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan de belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de algemene wet bestuursrecht, de Raad van Bestuur van de NMa verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechter.

 

Bijlagen

Brief staatscourant switch en verhuisbesluit (PDF - 50.39 KB) SwitchVerhuis raamwerk besluit Gascodes 06062006 (PDF - 81.59 KB) Bijlage switch en verhuisprocedure (PDF - 114.28 KB)