Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerpbesluit wijziging van de TarievenCode gas inzake het capaciteitstarief voor kleinverbruikers

De Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) legt het ontwerpbesluit tot wijziging van de TarievenCode Gas inzake capaciteitstarief voor kleinverbruikers (kenmerk 102490/11) ter inzage.

Aanleiding van dit besluit tot wijziging van de tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12f (hierna: de TarievenCode) van de Gaswet vormt een door de gezamenlijke netbeheerders ingediend voorstel (hierna: wijzigingsvoorstel). Het wijzigingsvoorstel betreft wijzigingen naar aanleiding van het leveranciersmodel. Het leveranciersmodel beoogt de administratieve processen van levering van elektriciteit en gas in een geliberaliseerde energiemarkt te vereenvoudigen, de dienstverlening aan afnemers kan verbeteren en kosten te besparen. Van regionale netbeheerders verlangt de invoering van het leveranciersmodel het vervangen van verbruiksafhankelijke tarieven voor kleinverbruikers door capaciteitsafhankelijke tarieven. Hierdoor hebben netbeheerders geen meetgegevens meer nodig van kleinverbruikers.

De Raad heeft besloten op bovenstaand besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing te verklaren. Op grond van artikel 3:15 van de Awb krijgen belanghebbenden de gelegenheid om hun zienswijze op de ontwerpbesluiten naar keuze schriftelijk en/of mondeling naar voren te brengen. Indien u uw zienswijze mondeling kenbaar wenst te maken dan krijgt u hiervoor de gelegenheid tijdens een hoorzitting op maandag 22 september 2008 van 10.00 uur tot 12.00 uur ten kantore van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24). U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 17 september 2008 bij mevrouw M. Jhanjan. Indien u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven. Wanneer er geen aanmeldingen zijn, komt de geplande hoorzitting te vervallen.

Partijen kunnen hun zienswijze gedurende een periode van zes weken vanaf de dag van deze publicatie naar voren brengen bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit. Een schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van zaaknummer 102490, richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

 

Bijlagen

102490 Codewijzigingsvoorstel inzake het capaciteitstarief voor kleinverbruikers elektriciteit en gas (PDF - 493.19 KB) 102490-11 Wijziging TarievenCode Gas – capaciteitstarieven voor kleinverbruikers gas (PDF - 811.42 KB) 102490 Terinzagelegging ontwerpbesluiten wijziging TarievenCode Elektriciteit en Gas capaciteitstarief voor kleinverbruikers (PDF - 67.76 KB)