Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tot het wijzigen van technische voorwaarden m.b.t. flexibiliteitsdiensten

De raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft kennis dat hij op 8-10-2007 het besluit met nummer 102346/25 heeft genomen.

Met het besluit wordt de wijziging van de voorwaarden ex artikel 12b van de Gaswet met betrekking tot flexibiliteitsdiensten vastgesteld.

Het besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking daarvan in de Staatscourant.

Het besluit ligt ter inzage op het kantoor van de NMa (Muzentoren, Wijnhaven 24, 2511 GA Den Haag). Indien u inzage wenst kunt u daartoe contact opnemen met mevrouw Ober, griffier van de NMa, op telefoonnummer 070-3301903.

Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant.

Tegen het besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van het besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de raad van bestuur van de NMa, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de algemene wet bestuursrecht, de raad van bestuur van de NMa verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij de rechter.