Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Kennisgeving wijziging Meetcode Elektriciteit en andere codes (overige Technische codes en TarievenCode) inzake diverse verbeterpunten in de Meetcode Elektriciteit, alsmede samenhangende wijzigingen in de andere codes

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) geeft kennis dat hij op 24 februari 2009 het besluit met nummer 102466/23 heeft genomen.

Het besluit leidt tot wijziging van de Meetcode Elektriciteit, overige Technische codes en TarievenCode (voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998) en betreft diverse verbeterpunten.

Uit het oogpunt van een zorgvuldige besluitvormingsprocedure heeft de Raad van Bestuur van de NMa marktpartijen en –organisaties geraadpleegd door ter inzage legging van het voorstel, publicatie daarvan in de Staatscourant en op de website, en door de gelegenheid te bieden tot het indienen van zienswijzen. De Raad van Bestuur van de NMa wijst erop dat deze ter inzage legging geen openbare voorbereidingsprocedure is als bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbenden kunnen dan ook bezwaar aantekenen tegen het besluit.

Het besluit treedt in werking op de dag na de publicatie van deze kennisgeving in de Staatscourant.

Het besluit ligt ter inzage ten kantore van de NMa (Muzentoren, Wijnhaven 24, 2511 GA Den Haag). Indien u inzage wenst, dan kunt u daartoe contact opnemen met de griffier van Energiekamer, de heer A.A.M. Kools, bereikbaar onder telefoonnummer 070 - 330 1356. Het besluit is tevens te raadplegen op de website van de Energiekamer van de NMa (www.acm.nl).

Deze kennisgeving wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op de website van de Energiekamer.

Tegen het besluit kan degene, die rechtstreeks door het besluit in zijn belang wordt getroffen, binnen zes weken na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij de Juridische Dienst van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.

 

Bijlagen

besluit 102466-23 (PDF - 239.78 KB)