Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingen TarievenCode Gas inzake indeling naar andere afnemersgroep en invoering tariefstructuur flexibiliteitsdiensten

Op 16 november 2005 en 19 december 2005 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) voorstellen tot wijziging van de structuren als bedoeld in artikel 12a van de Gaswet ontvangen (hierna: TarievenCode Gas). De voorstellen zijn ingediend door de gezamenlijke netbeheerders gas. Het eerste voorstel heeft betrekking op de indeling in een andere afnemersgroep. Het tweede voorstel heeft betrekking op een tariefstructuur voor flexibiliteitsdiensten die de beheerder van het landelijk gastransportnet, op grond van artikel 10a, lid 1, sub d, van de Gaswet aan dient te bieden.

Op 23 december 2005 heeft de Raad deze voorstellen ter inzage gelegd, ter voorbereiding van een besluit tot wijziging van de TarievenCode Gas. De Raad is, overeenkomstig het verzoek van de gezamenlijke netbeheerders, voornemens een wijzigingsbesluit ten aanzien van de tariefstructuur voor flexibiliteitsdiensten in werking te laten treden met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006, gezien het feit dat GTS vanaf dat moment al flexibiliteitsdiensten aan zal bieden. Belanghebbenden konden tot 20 januari hun schriftelijke zienswijze aan de Raad doen toekomen. Op 12 januari is een hoorzitting over deze voorstellen geweest ten kantore van de Raad.

Op 7 maart 2006 heeft de Raad de gezamenlijke netbeheerders verzocht hun voorstel aan te passen voor wijziging TC Gas inzake invoering tariefstructuur flexibiliteitsdiensten.

Op 8 maart 2006 heeft de Raad een besluit als bedoeld in artikel 12f van de Gaswet vastgesteld naar aanleiding van het wijzigingsvoorstel ten aanzien van indeling in een andere afnemersgroep. De wijzigingen ten aanzien van indeling in een andere afnemersgroep zullen in werking treden 2 dagen na publicatie van dit besluit in de Staatscourant. Het besluit ligt ter inzage ten kantore van de Raad. Wanneer u het besluit wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de griffier van NMa-DTe, mevrouw H.L. Lucas (telefoon: 070-330 1943). Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.