Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit tarievenCode Gas inzake invoering tariefstructuur flexibiliteitsdiensten

Op 22 mei 2006 heeft de Raad een besluit (met kenmerk: 102206/11) genomen tot wijziging van de tariefstructuren, als bedoeld in artikel 12g van de Gaswet, naar aanleiding van het voorstel van de gezamenlijke netbeheerders ten aanzien van de invoering van een tariefstructuur voor flexibiliteitsdiensten. Het besluit voorziet in een basis in de TarievenCode Gas voor de facturering van de kosten die Gas Transport Services B.V. maakt voor het aanbieden van flexibiliteitsdiensten. De in het besluit voorgestelde wijziging van de TarievenCode Gas treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2006.

Het besluit ligt ter inzage ten kantore van de Raad. Wanneer u het besluit wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de griffier van NMa-DTe, mevrouw H.L. Lucas (telefoon: 070-330 1943). Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Raad, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag.