Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Vaststelling TarievenCode Gas

Bij Wet van 1 juli 2004 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet in verband met de implementatie en de aanscherping toezicht netbeheer (I&I-wet) is bepaald dat, in navolging van elektriciteit, ook voor gas een TarievenCode vastgesteld dient te worden. De TarievenCode Gas legt de elementen en wijze van berekening vast van het tarief voor netgebruikers, waaronder afnemers, waarvoor transport van gas en aanverwante diensten worden doorgevoerd en het tarief waarvoor de netbeheerder van het landelijk gastransportnet uitvoering zal geven aan zijn in artikel 10a, eerste lid, omschreven wettelijke taken, zoals bedoeld in artikel 12a van de Gaswet. De TarievenCode Gas treedt in werking op 1 januari 2006 en geldt voor onbepaalde tijd.

Op 17 maart 2005 heeft DTe van de gezamenlijke netbeheerders een voorstel ontvangen voor de tariefstructuren zoals bedoeld in artikel 12a en 12e, eerste lid van de Gaswet (hierna: TarievenCode Gas). DTe heeft geconstateerd dat dit voorstel op een aantal punten niet overeenkomt met de eisen die aan de tariefstructuren worden gesteld in de Gaswet en heeft daarom op 23 mei 2005 de gezamenlijke netbeheerders verzocht hun voorstel aan te passen.

Op 19 augustus 2005 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een besluit genomen tot vaststelling van de TarievenCode Gas, met nummer 101928/22.

Uit de ondertekening van het bet besluit tot vaststelling van de TarievenCode Gas door een van de leden van de Raad op basis van het besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging NMa 2005 (Staatscourant 4 juli 2005, nr. 126, p. 23) bleek niet geheel duidelijk dat het besluit door de voltallige Raad zelf was genomen. De Raad heeft daarom, teneinde misverstanden te voorkomen, op 30 augustus 2005 een bekrachtigingsbesluit genomen waarin expliciet is bepaald dat het vaststellingsbesluit door de Raad zelf was genomen.