Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Wijzigingsbesluit TarievenCode Gas: aanduiding van de calorische waarde van het gas

De Raad van bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) heeft het besluit tot wijziging van de TarievenCode Gas inzake de aanduiding van de calorische waarde van het gas (kenmerk 102879/6) vastgesteld.

Aanleiding van dit besluit tot wijziging van de tariefstructuren, zoals bedoeld in artikel 12f (hierna: de TarievenCode) van de Gaswet vormt een door de gezamenlijke netbeheerders ingediend voorstel tot wijziging van artikel 2.3 en 2.4 van de TarievenCode (hierna: wijzigingsvoorstel). De gezamenlijke netbeheerders hebben een wijzigingsvoorstel ingediend naar aanleiding van de constatering dat in de TarievenCode volumes niet consequent worden gecorrigeerd voor de (van de norm afwijkende) calorische waarde.

Het wijzigingsbesluit bevat redactionele aanpassingen die erin voorzien dat waar een kubieke meter gas wordt genoemd consequent een kubieke meter gas onder normaalcondities met een calorische bovenwaarde van 35,17 MJ wordt bedoeld. De aanpassingen van de TarievenCode treden in werking op de tweede dag na de publicatie van deze kennisgeving in de Staatscourant.

De Raad heeft besloten op bovenstaand besluit de uniforme openbare voorbereidingsprocedure, zoals beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb), van toepassing te verklaren. Op grond van artikel 3:15 van de Awb zijn partijen in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze naar keuze schriftelijk en/of mondeling naar voren brengen.

Het besluit ligt ter inzage ten kantore van de Raad, Muzenstraat 81, te Den Haag. Indien u inzage wenst, dan kunt u daartoe contact opnemen met mevrouwC.M.J. Obèr (telefoon: 070 – 330 1903). Tegen het besluit kunnen belanghebbenden, binnen zes weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA 's-Gravenhage.

 

Bijlagen

102879-6 besluit aanduiding calorische waarde gas - 2 (PDF - 387.5 KB) 102879-2 ontwerpbesluit wijziging tarievencode aanduiding calorische waarde gas (PDF - 380.87 KB) 102879 Staatscourant ontwerpbesluit calorische waarde (PDF - 61.74 KB) 102879 Staatscourant besluit calorische waarde (PDF - 62.46 KB)