Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Ontwerp Tarievenbesluit RNB Elektriciteit 2008 Meters

Op woensdag 12 september 2007 heeft de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) een ontwerpbesluit tot vaststelling van maximum metingtarieven elektriciteit 2008 (hierna: meterhuurtarieven) ter inzage gelegd. Van deze ter inzagelegging is melding gemaakt in de Staatscourant.

De meterhuurtarieven die in het ontwerpbesluit worden voorgesteld, zullen gaan gelden voor elektriciteitsmeters van huishoudens en kleinzakelijke afnemers met een aansluiting met een doorlaatwaarde tot en met 3*80 A (hierna: kleinverbruikers), die worden beheerd door netbeheerders. De wettelijke grondslag van het ontwerpbesluit wordt gevormd door artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Op 14 juli 2007 zijn door de Minister van Economische Zaken bij ministeriële regeling nadere regels gesteld ten aanzien van de vaststelling van de meterhuurtarieven. De gereguleerde meterhuurtarieven zullen zijn gebaseerd op een gewogen gemiddelde van de meterhuurtarieven zoals deze golden voor elektriciteitsmeters van kleinverbruikers in 2005.

Partijen in de energiesector krijgen zes weken de tijd om schriftelijk en/of mondeling te reageren op het ontwerpbesluit. Belanghebbenden kunnen hun schriftelijke zienswijze tot en met dinsdag 23 oktober 2007 indienen bij de Raad. Een schriftelijke zienswijze kunt u, onder vermelding van zaaknummer 102462, richten aan de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. Wanneer u het ontwerpbesluit wilt inzien, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met de griffier van DTe, mevrouw C.M.J. Obèr (telefoon: 070 – 330 1903). Het ontwerpbesluit is tevens via onderstaande link te raadplegen.

Naast de mogelijkheid om schriftelijke zienswijzen in te dienen, worden belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze mondeling kenbaar te maken tijdens een hoorzitting op maandag 15 oktober 2007 van 15.00 tot 17.00 uur ten kantore van de NMa (locatie Muzentoren, Wijnhaven 24). U dient zich aan te melden voor deze hoorzitting. Aanmelden is mogelijk tot en met woensdag 10 oktober 2007 bij mevrouw M. Jhanjan (secretariaat cluster Netbedrijven, telefoon: 070 - 330 1362 of e-mailadres. Indien u tijdens de hoorzitting spreektijd wenst, wordt u verzocht dit bij uw aanmelding aan te geven. Bij geen aanmeldingen komt de geplande hoorzitting te vervallen.

 

Bijlagen

12-09-2007 ontwerpbesluit vaststelling metingtarieven (PDF - 179.94 KB) Ter inzagelegging ontwerpbesluit metingtarieven elektriciteit 2008 (PDF - 53.98 KB) 15-10-2007 (102462) Verslag Hoorzitting (PDF - 61.57 KB) Bijlage 1 bij Verslag Hoorzitting (PDF - 217.29 KB) Bijlage 2 bij Verslag Hoorzitting (PDF - 162.41 KB) Bijlage 3 bij Verslag Hoorzitting (PDF - 113.77 KB) Bijlage 4 bij Verslag Hoorzitting (PDF - 113.63 KB)
 

Meer in deze zaak