Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Tarievenbesluit RNB Elektriciteit 2010 Meters

De Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: de Raad) deelt mee dat hij op dinsdag 24 november 2009 een besluit (met kenmerk: 103176_2/5) heeft genomen tot vaststelling van maximum meettarieven elektriciteit voor het jaar 2010 (hierna: besluit meettarieven elektriciteit 2010). De maximum meettarieven zullen gaan gelden voor elektriciteitsmeters van kleinverbruikers die worden beheerd door regionale netbeheerders elektriciteit. De wettelijke grondslag van het besluit meettarieven elektriciteit 2010 wordt gevormd door artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Op 2 september 2009 zijn bij ministeriële regeling nadere regels gesteld ten aanzien van de vaststelling van maximum meettarieven elektriciteit 2010. De gereguleerde meettarieven elektriciteit 2010 zijn gebaseerd op de tarieven zoals die voor kleinverbruikers golden voor het jaar 2009, gecorrigeerd tot 2010 met inflatie. In het besluit is bepaald dat voor het jaar 2010 één uniform maximum meettarief à EUR 25,33, exclusief BTW, zal gaan gelden voor elektriciteitsmeters van kleinverbruikers die worden beheerd door netbeheerders. De Raad heeft een ontwerpbesluit gedurende vier weken ter inzage gelegd. In deze periode hebben de regionale netbeheerders en representatieve organisaties van partijen op de elektriciteitsmarkt de mogelijkheid gehad om hun zienswijze op het ontwerpbesluit in te dienen.

Het besluit meettarieven elektriciteit 2010 is ter bekendmaking toegestuurd aan alle regionale netbeheerders elektriciteit. Degene wiens belang rechtstreeks bij het besluit is betrokken, kan binnen zes weken na de dag van deze bekendmaking bezwaar indienen bij de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, Juridische Dienst, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In dit bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Raad verzoeken om in te stemmen met een rechtstreeks beroep bij de administratieve rechter.

Het besluit meettarieven elektriciteit 2010 zal op 1 januari 2010 in werking getreden.

 

Documenten

Tarievenbesluit RNB Elektriciteit 2010 Meters (PDF - 387.22 KB)