Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar boete prijsafspraken psychologen en psychotherapeuten na uitspraak CBb

Op 17 maart 2009 heeft de Raad van Bestuur van de NMa een nieuw besluit op bezwaar genomen in zaak 3309 NIP, LVE, NVVP, naar aanleiding van de uitspraak van het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) van 8 oktober 2008. In het besluit op bezwaar wordt het besluit van 26 april 2004 -waarbij aan NIP, LVE en NVVP boetes werden opgelegd wegens overtreding van artikel 6, eerste lid, Mw, door het nemen van besluiten aangaande tariefadviezen aan hun leden in de periode van 1998 tot en met 2003- herroepen en komen de opgelegde boetes te vervallen.

Uit de uitspraak van het CBb volgde dat op basis van het voorliggende dossier niet genoegzaam kan worden vastgesteld dat het NIP, de LVE en NVVP artikel 6 Mw hebben overtreden. Zo kan het mededingingsbeperkende karakter van hun tariefadviezen niet worden vastgesteld zonder nader onderzoek te doen naar de economische en juridische context waarin die tariefadviezen gegeven werden, en naar andere relevante omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de keuze van de consument voor een bepaalde aanbieder. Het CBb droeg de NMa op een nieuw besluit op bezwaar te nemen.

In het besluit op bezwaar van 17 maart 2009 oordeelt de Raad als volgt: 'gezien het feit dat het te verrichten

onderzoek ten minste voor een deel empirisch van aard zal moeten zijn, het feit dat de gedragingen zich

afspeelden in de periode 1998-2003 en de Raad het niet waarschijnlijk acht dat hij met een dergelijk

onderzoek de economische context wel met voldoende nauwkeurigheid vast kan stellen nu betrouwbare

gegevens mogelijk niet meer voorhanden zijn, acht de Raad nader onderzoek op dit punt niet opportuun.'

Daar komt nog bij dat een nader onderzoek veel arbeidscapaciteit van de NMa vergt. Nu de NMa over

beperkte middelen beschikt en de Raad deze nodig acht voor actuele onderzoeken, is de Raad mede tegen

die achtergrond van oordeel dat een nader onderzoek niet opportuun is.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar boete prijsafspraken psychologen en psychotherapeuten na uitspraak CBb (PDF - 86.96 KB)