Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht MRX–Tools over leveringsafspraken Pilkington

MRX-Tools, een groothandel die gereedschappen voor reparatie en vervanging van autoglas levert aan autoglasspecialisten, heeft een klacht ingediend tegen Pilkington. Pilkington zou misbruik hebben gemaakt van haar economische machtspositie (artikel 24 Mw) door een leverancier van zowel Pilkington zelf als van MRX-Tools, te weten PMA-Tools, onder druk te zetten en te bedingen dat PMA-Tools niet meer aan MRX-Tools levert.

In het bestreden besluit is de klacht op grond van het prioriteitenbeleid afgewezen. In het besluit op bezwaar wordt gesteld dat, voor de vaststelling dat artikel 24 Mw is overtreden, een (nader)economisch onderzoek verricht dient te worden om de marktverhoudingen in hun geheel in kaart te brengen.

Bij dit onderzoek zouden niet alleen de relevante product- en geografische markten moeten worden bepaald, maar dient tevens onderzocht te worden in hoeverre Pilkington op de relevante markten een machtspositie heeft. Niet alleen de positie van PMA-Tools zou in een dergelijk onderzoek moeten worden betrokken, maar ook de positie van andere fabrikanten, tussenhandelaren en eindverbruikers, alsmede de toetredingsbelemmeringen op de markten in kwestie. Ook zouden schaaleffecten in een nader onderzoek moeten worden betrokken.

In het besluit wordt geconcludeerd dat er aan de zijde van de consument geen onderzoeksbelang is. Daar komt nog bij dat dient te worden bezien of objectief gezien sprake is van uitsluitingseffecten. De Raad is van oordeel dat een eventueel optreden door de NMa ten aanzien van de gedraging waar MRX-Tools over klaagt, in verhouding tot andere gedragingen in de markt waar de NMa onderzoek naar instelt, niet doelmatig en niet doeltreffend is. De inzet van mensen en middelen op grond van de thans aanwezige gegevens wordt derhalve niet opportuun geacht. De klacht is op grond van het prioriteitenbeleid terecht afgewezen. Het bezwaar wordt dientengevolge ongegrond verklaard.

 

Bijlagen

Besluit op klacht MRX–Tools over leveringsafspraken Pilkington (PDF - 88.77 KB)