Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar klacht Fresh FM excessieve en discriminatoire tarieven Buma

Fresh FM heeft een klacht ingediend tegen de collectieve beheersorganisatie Buma voor auteursrechten. Fresh FM stelt dat Buma discrimineert door voor regionale commerciƫle radio-omroepen hogere tarieven te hanteren dan voor andere radio-omroepen. Verder klaagt Fresh FM dat Buma misbruik maakt van haar economische machtspositie (overeenkomstig artikel 24 Mw) door excessieve tarieven te hanteren voor regionale commerciƫle radio-omroepen. Dit is volgens Fresh FM de belangrijkste aanleiding van haar klacht. Vervolgens is Fresh FM van mening dat de (wederkerigheids)overeenkomsten die Buma met haar zusterorganisaties in de EU-lidstaten heeft gesloten op basis van artikel 6 Mw nietig zijn.

In het primaire besluit is de Raad met betrekking tot de klacht die ziet op economische machtspositie ingegaan op "uitbuiting" en "uitsluiting". Met betrekking tot uitbuiting heeft de Raad een internationale tariefsvergelijking uitgevoerd. Op grond van die vergelijking heeft de Raad geconcludeerd dat er geen aanwijzing is voor een vorm van uitbuiting. Verder heeft de Raad beslist dat uitsluiting als gevolg van prijsdiscriminatie door Buma niet aannemelijk is. Vervolgens heeft de Raad het onderdeel van de klacht over een vermeende overtreding van artikel 6 Mw door Buma, gezien de ontwikkelingen die zich op Europees niveau voordoen, op prioriteit afgewezen.

Tegen het besluit in primo heeft Fresh FM bezwaar aangetekend. In het besluit op bezwaar heeft de Raad de bezwaargronden van Fresh FM, behoudens voor zover deze gronden betrekking hebben op de onjuistheden in de internationale tariefsvergelijking ongegrond verklaard. Ten aanzien van misbruik in de vorm van uitbuiting heeft de Raad allereerst conform de NMa rapportage van vorig jaar inzake het toezicht op collectieve beheersorganisaties (februari 2007) vastgesteld dat i n het onderhavige geval de welvaartseffecten van tariefdifferentiatie niet bekend zijn. In beginsel heeft de Raad niettemin de positieve, en in ieder geval de neutrale, effecten van tariefdifferentiatie als uitgangspunt genomen. Vervolgens heeft de Raad op grond van een aangepaste internationale tariefsvergelijking geconcludeerd dat niet gebleken is van excessieve tarieven of anderszins een vorm van uitbuiting, zodat niet kan gesproken kan worden van uitbuiting in de zin van artikel 24 Mw. Ten aanzien van misbruik in de vorm van uitsluiting merkt de Raad op dat Buma niet actief is op de markt waarop Fresh FM en andere afnemers van licenties actief zijn (downstreammarkt). Derhalve heeft zij geen prikkel om afnemers uit te sluiten of te benadelen. Hieruit volgt volgens de Raad dat een vorm van uitsluiting in de zin van artikel 24 Mw als gevolg van prijsdifferentiatie door Buma niet aannemelijk is, zodat nader onderzoek niet doelmatig is. De Raad handhaaft op basis van de heroverweging in bezwaar het primaire besluit.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar klacht Fresh FM excessieve en discriminatoire tarieven Buma (PDF - 254.04 KB) Bijlage 1 Tarief BUMA 2003 (zaak 3295) (PDF - 71 KB) Bijlage 2 Internationale Tariefsvergelijking (zaak 3295) (PDF - 53.66 KB)