Kruimelpad

Nuon - Essent (intrekking concentratie)

In Staatscourant 108 van 8 juni 2007 is mededeling gedaan van de aanvraag om vergunning als bedoeld in artikel 42 van de Mededingingswet. Hierin is medegedeeld dat Essent N.V. en N.V. Nuon voornemens zijn te fuseren in de zin van artikel 27, onder a, van de Mededingingswet. 

Op 7 september 2007 is de aanvraag om vergunning door de aanvragende partijen ingetrokken.

Informatie bij het rapport

In het kader van de vergunningsaanvraag heeft de NMa een simulatie laten uitvoeren door CRA International. Deze simulatie, gebaseerd op een Supply Function Equilibrium Model, was erop gericht de mogelijke prijseffecten van de voorgenomen concentratie tussen Nuon en Essent te analyseren. De resultaten van deze simulatie zijn opgenomen in onderstaande rapportage.

 

Meer in deze zaak