Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op bezwaar Wob-verzoek R. Wesseling niet-gepubliceerde informele zienswijzen

Ruim voor de uitspraak van de Raad van State in de zaak Gazelle is de NMa verzocht om openbaarmaking van alle informele zienswijzen die zijn afgegeven door of namens het bestuursorgaan van de NMa, dan wel door ambtenaren van de NMa, zulks in het kader van de handhaving van de hoofdstukken 3 & 4 van de Mededingingswet. Dit verzoek is volgens de toen geldende opvattingen binnen de NMa inzake de toepassing van de Wob (Wet openbaarheid van bestuur) afgewezen. Tegen de afwijzing van het verzoek is bezwaar ingediend. Met bezwaarde is afgesproken dat de uitspraak van de Raad van State inzake het Wob-verzoek in de zaak Gazelle af te wachten. Naar aanleiding van die uitspraak van de Raad van State is het bezwaar gegrond verkaard en is het verzoek alsnog toegewezen en zijn de gevraagde documenten openbaar gemaakt.

In het besluit wordt ingegaan op het begrip informele zienswijze. Het begrip informele zienswijze, voor zover dit betrekking heeft op het terrein van concurrentietoezicht, ziet op een advies van de NMa ter zake van gevallen waarin nieuwe of onopgeloste vragen rijzen over de toepassing van artikel 6 Mw. Vanaf 2004 worden afgegeven informele zienswijzen op de openbare website van de NMa worden gepubliceerd. Het verzoek had derhalve betrekking op alle brieven die de NMa heeft verzonden op het terrein van concurrentietoezicht en concentratiecontrole met uitzondering van de reeds gepubliceerde informele zienswijzen.

De NMa heeft mede gelet op de omvang van het aantal documenten alle informele zienswijzen op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob geanonimiseerd, ook als die gegevens tot een onderneming zijn te herleiden. Daarnaast zijn op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef onder c, Wob de verstrekking van bedrijfs- en fabricagegegevens die door natuurlijke of rechtspersonen vertrouwelijk aan de NMa zijn medegedeeld achterwege te laten.

 

Bijlagen

Besluit op bezwaar Wob-verzoek R. Wesseling niet-gepubliceerde informele zienswijzen (PDF - 78.99 KB)