Kruimelpad

Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst

ACM publiceert op 4 april de nieuwe Beleidsregel internationale passagiersvervoerdienst. De nieuwe beleidsregel vervangt de oude Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor.

De nieuwe beleidsregel volgt uit Europese regelgeving. De Europese regels maken het mogelijk de markt voor internationaal personenvervoer per spoor verder open te stellen.

Stappen om een internationale passagiersdienst aan te bieden

Wil een spooronderneming een internationale passagiersdienst aanbieden? Dan gelden de volgende stappen:

 • De spooronderneming meldt zijn voornemens bij ACM. ACM publiceert deze melding in de Staatscourant en op acm.nl.
 • Binnen 4 weken na publicatie van deze melding kunnen concessieverleners, concessiehouders, andere spoorwegondernemingen en de beheerder aan ACM vragen de melding nader te onderzoeken.
 • ACM kan dan onderzoek doen naar 2 hoofdvragen:
 1. wat is het hoofddoel van de nieuwe dienst (is er inderdaad sprake van internationaal passagiersvervoer?)
 2. wat zijn de gevolgen van de nieuwe dienst voor het economisch evenwicht van een bestaande spoorconcessie (kan de bestaande concessiehouder de komst van een concurrent bedrijfseconomisch gezien opvangen?).

Welke onderdelen bevat de beleidsregel?

De nieuwe beleidsregel geeft duidelijkheid over de toetsingsmethode die ACM gebruikt als concessieverleners, concessiehouders, andere spoorwegondernemingen of de beheerder vragen een melding nader te onderzoeken. De beleidsregel bevat de volgende onderdelen:

 • de procedure om nieuw vervoer te melden
 • de procedure om beoordeling van een nieuwe dienst bij ACM aan te vragen
 • de onderzoeksmethode om het hoofddoel van de nieuwe passagiersdienst te bepalen
 • de onderzoeksmethode om verstoring van het economisch evenwicht te bepalen
 • de formulieren voor de melding en de aanvraag.

Wat verandert er met de nieuwe beleidsregel?

Ten opzichte van de vervangen Beleidsregel internationaal personenvervoer per spoor zijn erĀ 2 belangrijke veranderingen:

 1. de nieuwe beleidsregel gaat uit van een indicatieve grenswaarde van minimaal 50 % buitenlandse omzet of reizigersvolumes (in de vervangen beleidsregel lag dit op minimaal 70%). Dat betekent dat ACM bekijkt of in ieder geval de helft van de omzet van internationale reizigers afkomstig is of minstens de helft van het aantal reizigers internationale reizigers zijn
 2. ACM hanteert bij het bepalen van de verstoring van het economisch evenwicht vanaf nu voor de hoofdrailnetconcessies dezelfde norm als de norm voor de regionale concessies: leidt de nieuwe dienst tot minimaal 1,7% minder omzet of reizigersvolume?

Wat is de rol van ACM bij de Beleidsregel internationale passagiersvervoersdienst?

ACM houdt vanuit de Wet Personenvervoer 2000 toezicht op de toegang van internationale personenvervoerders per spoor die zonder concessie in Nederland willen rijden.