Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Denda en Topware CD-Service over misbruik machtsposititie KPN

OPTA en NMa beoordelen dat KPN een te hoge prijs voor telefoongegevens vraagt en te beperkende voorwaarden oplegt. Sprake van misbruik machtspositie.

De directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit (hierna: "NMa") en het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit (hierna: "OPTA") hebben deze voorlopige beoordeling opgemaakt in het kader van een onderzoek naar aanleiding van klachten van Denda international v.o.f. te Oldenzaal en Topware CD-Service AG te Mannheim (hierna: "Denda") tegen Koninklijke PTT Nederland NV en PTT Telecom B.V. (hierna: "KPN").

Het dispuut tussen Denda en KPN draait om de verstrekking van gegevens van telefoonabonnees. KPN vraagt voor de verstrekking van deze gegevens een vaste prijs van f 0,85 per gegeven. Voor alle gegevens van telefoonabonnees van KPN komt dit voor Denda neer op een bedrag van circa f 6 miljoen gulden. Denda is van mening dat deze prijsstelling misbruikelijk van aard is en heeft KPN aangeboden een vergoeding te betalen die is gebaseerd op de opbrengst van de door Denda verkochte CD Roms.

KPN is op grond van artikel 4 Wtv juncto artikel 2a.1 Bart verplicht om op verzoek openbare lijsten van abonnees op de spraaktelefoniedienst ter beschikking te stellen. Ook onder de nieuwe telecommunicatiewetgeving (artikel 7.5. Telecommunicatiewet juncto artikel 43 Besluit ONP huurlijnen en telefonie) is KPN verplicht om de gegevens aan een derde ter beschikking te stellen.
KPN beschikt over een economische machtspositie in de zin van de Mw op de markt voor gegevens, behorende bij nummers van telefoonabonnees. KPN moet deze gegevens op grond van artikel 24 Mw eveneens ter beschikking stellen.

Zowel op grond van de in overweging 196 genoemde artikelen van de telecommunicatiewetgeving als op grond van artikel 24 Mededingingswet moet de terbeschikkingstelling geschieden tegen kostengeoriënteerde en niet-discriminerende voorwaarden. Indien aan één van de voorwaarden niet is voldaan, is dit voldoende voor een inbreuk.

De voorlopige beoordeling van de OPTA en NMa is dat KPN een te hoge prijs voor de telefoongegevens vraagt en te beperkende voorwaarden oplegt. Concluderend menen OPTA en NMa dat KPN in strijd handelt met de telecommunicatieregelgeving (Wtv en vanaf de inwerkingtreding ook met de Tw), respectievelijk misbruik van een machtspositie in de zin van artikel 24 Mw (vanaf 1 januari 1998) maakt.

 

Documenten

Besluit op klacht Denda en Topware CD-Service over misbruik machtsposititie KPN (PDF - 230.59 KB)