Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Besluit op klacht Muzisch Collectief over misbruik machtspositie Muziekschool en de School voor Expressie

NMa concludeert dat Muziekschool en de School voor Expressie geen misbruik van machtspositie maken door hanteren lage prijzen. Klacht Muzisch Collectief wordt afgewezen.

Het Muzisch Collectief stelt dat de De Muziekschool en de School voor Expressie misbruik maken van hun machtspositie door hun lessen tegen zeer lage tarieven aan te bieden. De Scholen hebben deze mogelijkheid omdat de gemeente Roosendaal de Scholen volledig subsidieert. Het Muzisch Collectief stelt dat zijn tarieven tot twee maal hoger zijn dan de tarieven van de Scholen. Ondanks lage huisvestings- en personeelskosten is het voor het Muzisch Collectief niet mogelijk om de lessen tegen een concurrerend tarief aan te bieden. Het Muzisch Collectief stelt zich dan ook op het standpunt dat door het hanteren van deze aanzienlijk lagere tarieven de concurrentieverhoudingen in ernstige mate worden verstoord, hetgeen misbruik van economische machtspositie oplevert in de zin van artikel 24 van de Mededingingswet.

De Scholen zijn echter niet vrij in het vaststellen van de lestarieven en dienen hierin de door de gemeente Roosendaal bij besluit van de gemeenteraad vastgestelde tarieven te hanteren. Nog afgezien van de hoogte van de tarieven en van de vraag of deze onredelijk laag zijn gesteld met de bedoeling andere marktdeelnemers uit de markt te verdrijven, is er geen sprake van misbruikelijk gedrag bij de Scholen, daar deze bij de tarifering niet autonoom kunnen handelen. Immers, artikel 24 van de Mededingingswet ziet alleen op mededingingsrechtelijke gedragingen waartoe de ondernemingen op eigen initiatief hebben besloten. (zie het arrest van het Hof van Justitie van 11 november 1997, gevoegde zaken C- 359/95 P en C-379/95 P, Ladbroke, n.n.g. rechtsoverweging 33.)

Nu er geen sprake is van misbruikelijk handelen door de Scholen is het
niet nodig vast te stellen of deze een economische machtspositie hebben
op de relevante markt.

De vraag of de gemeente in het subsidiëren van muziekonderwijs en onderwijs op het gebied van kunstzinnige vorming ten nadele van andere aanbieders van dergelijke onderwijs handelt, valt buiten de werkingssfeer van de Mededingingswet.

 

Documenten

Besluit op klacht Muzisch Collectief over misbruik machtspositie Muziekschool en de School voor Expressie (PDF - 84.32 KB)