Kruimelpad

Regelgeving

Aanleg van telecomkabels en geschillen daarover

05-06-2018

Bent u eigenaar of beheerder van een stuk grond of gebouw? En wil een telecomaanbieder daarin kabels of een netwerkaansluitpunt aanleggen? Dan moet de aanbieder zich houden aan de regels van hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet. Hierin staat of u het aanleggen van kabels moet toestaan. Met andere woorden of u gedoogplichtig bent. U kunt de Telecommunicatiewet vinden via onze pagina Wetten en regels voor de telecommarkt.

Wijziging in de regelgeving

Op 31 maart 2018 is hoofdstuk 5 van de Telecommunicatiewet gewijzigd. Ook zijn de ACM beleidsregels inzake de aanleg, instandhouding en opruiming van kabels ingetrokken. Eén van de belangrijkste wijzigingen is dat de aanbieder in géén geval mag starten met zijn werkzaamheden zonder overeenstemming met de gedoogplichtige.

Er is een verschil tussen aanleggen in openbare en in particuliere grond.

Openbare grond

Wil een aanbieder kabels aanleggen in openbare grond? Dan moet de gemeente daarvoor eerst een instemmingsbesluit afgeven. Blijft een instemmingsbesluit uit? Of staan er voorwaarden in het besluit die in strijd zijn met de gedoogplicht? Dan kan de telecomaanbieder bezwaar maken tegen dit besluit.

Particuliere grond

Telecomaanbieders moeten kabels zoveel mogelijk in openbare grond aanleggen. Is dit niet mogelijk? Dan mag een aanbieder in sommige gevallen kabels in particuliere grond aanleggen. De telecomaanbieder moet de eigenaar of rechthebbende van de grond dan een brief sturen over de geplande werkzaamheden. Daarna moeten zij proberen het eens te worden over plaats, tijdstip en de manier waarop de werkzaamheden worden uitgevoerd.

Wat kunt u doen als u het niet eens bent met de telecomaanbieder?

Bereikt u binnen twee maanden geen overeenstemming met elkaar? Dan kunt u of de aanbieder de ACM vragen om bemiddeling of geschilbeslechting.

Geschilbeslechting ACM

Vraagt u om geschilbeslechting bij de ACM? Dan neemt de ACM binnen twee maanden een beslissing. De ACM beoordeelt of u de werkzaamheden inderdaad moet toestaan. En zij neemt een besluit over de plaats, het tijdstip en de wijze van uitvoering van de werkzaamheden.

Wilt u de zaak voorleggen aan de ACM? Gebruikt u dan het aanvraagformulier geschilbeslechting telecomkabels.

Hebt u een geschil met een telecomaanbieder over de kosten voor het verplaatsen van een telecomkabel? En komt u er niet uit met elkaar? Dan kunt u de zaak voorleggen aan de civiele rechter.

Bemiddeling door de ACM

De aanbieder en de gedoogplichtige  kunnen de ACM ook vragen om te bemiddelen. Lukt het op die manier alsnog om tot overeenstemming te komen? Dan kunnen partijen daarmee langdurige procedures voorkomen.

Partijen mogen van de ACM verwachten dat:

  • zij niet verplicht kunnen worden gesteld om deel te nemen aan de bemiddelingssessie;
  • de ACM een neutrale voorzitter levert die voldoende gekwalificeerd is om de sessie te leiden;
  • de sessie in een voor partijen neutrale omgeving wordt gehouden; en
  • als partijen geen overeenstemming bereiken, zij alsnog om een onafhankelijke beschikking kunnen vragen.

Stemmen beide partijen in met bemiddeling? Dan vraagt de ACM partijen vooraf om:

  • akkoord te gaan met het opschorten van de wettelijke beslistermijn;
  • zich bereid te verklaren met open vizier deel te nemen aan het bemiddelingsproces;
  • per partij één van de afgevaardigden te machtigen om een beslissing te nemen als de situatie daar om vraagt;
  • zich een beeld te vormen van de punten die hen gescheiden houden; en
  • zich een beeld vormen van de punten waarover zij het eens zijn.

Wilt u de ACM vragen om bemiddeling? Neemt u dan contact op met de coördinator bemiddeling directie DTVP. Gebruik daarvoor ons reactieformulier.

Lees hier wat de ACM doet met uw persoonsgegevens.