Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

NMa bevestigt onderzoek in reisbranche

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) bevestigt dat zij deze week onaangekondigde bedrijfsbezoeken heeft uitgevoerd bij ondernemingen die actief zijn in de reisbranche. Het economisch belang van de sector is groot gezien de totale omzet van ruim 10 miljard euro, behaald door verkoop van reizen aan consumenten en het bedrijfsleven.

De NMa legt bedrijfsbezoeken af bij een vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet zoals afspraken over prijzen en marktverdeling. Doel is om materiaal te verzamelen om te bepalen of daadwerkelijk van een overtreding sprake is. Bij deze bedrijfsbezoeken zijn circa 60 medewerkers van de NMa ingezet.

Het feit dat de NMa deze onaangekondigde bedrijfsbezoeken uitvoert, wil uitdrukkelijk niet zeggen dat de bedrijven in kwestie zich schuldig hebben gemaakt aan concurrentiebeperkend gedrag en zegt niets over de mogelijke uitkomst van het onderzoek. Naast onderzoek naar het gedrag van de ondernemingen wordt ook onderzoek gedaan naar de mogelijke betrokkenheid van natuurlijke personen.

De procedure van het onderzoek ziet er verder als volgt uit. Als de NMa op basis van het onderzoek tot de conclusie komt dat er daadwerkelijk sprake is van een redelijk vermoeden van een overtreding van de Mededingingswet, kan de NMa rapport opmaken tegen de betrokken ondernemingen en of de natuurlijke personen. Naar aanleiding van het rapport kan een onderneming of persoon zich zowel schriftelijk als mondeling (tijdens een hoorzitting) verdedigen. Na de betrokken partijen gehoord te hebben, beslist de NMa of de vermoede overtreding kan worden vastgesteld, en zo ja welke sanctie wordt opgelegd aan de betrokken ondernemingen en of natuurlijke personen. Voor ondernemingen kunnen die sancties oplopen tot maximaal tien procent van de wereldwijde omzet en voor personen geldt een maximum van 450.000 euro.

De NMa kan nog geen uitspraken doen over de verwachte duur van het onderhavige onderzoek. De duur van een onderzoek hangt af van verschillende factoren, zoals de complexiteit van de zaak en de mate van medewerking van betrokken ondernemingen.

Clementie aanvragen

Deelnemers aan een kartel kunnen op grond van de clementieregeling van de NMa strafvermindering krijgen. Ook een kartelondersteuner of een betrokken natuurlijk persoon kan een beroep doen op deze clementieregeling. Zie voor meer informatie over de clementieregeling van de NMa.

Tips

De NMa hecht veel waarde aan signalen, bij voorkeur onderbouwd met documenten, die zij krijgt van burgers en ondernemingen over mogelijke overtredingen van de Mededingingswet. Met deze signalen kan de NMa haar kennis van een bepaalde sector vergroten en mogelijke overtredingen opsporen. De NMa krijgt jaarlijks zo'n 4000 signalen over mogelijke ovetredingen van de Mededingingswet.