Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Agenda Markttoezichthoudersberaad 2012

Het Markttoezichthoudersberaad (MTB) is het samenwerkingsverband van toezichthouders die zich (mede) richten op het functioneren van markten en het gedrag van marktspelers. Deelnemers zijn: AFM, CBP, Consumentenautoriteit, DNB, NMa, NZa en OPTA.

Hoewel elke toezichthouder een eigen specifieke taak vervult, hebben de deelnemers bij toezicht op markten regelmatig met elkaar te maken. De vraagstukken en ontwikkelingen van het toezicht zijn vaak vergelijkbaar.

Het MTB beoogt de krachten van de toezichthouders op gezamenlijke thema’s en vraagstukken te bundelen. Een dergelijke gezamenlijke aanpak leidt tot effectiever en efficiënter toezicht. En beperkt waar mogelijk de toezichtlasten.

Het MTB zorgt ervoor dat toezichthouders structureel met elkaar in gesprek zijn, met als doel in een sfeer van openheid en onderling vertrouwen kennis te delen en ervaringen over zaakoverstijgende thema’s uit te wisselen. Bilaterale samenwerking in specifieke zaken wordt geregeld in samenwerkingsprotocollen tussen toezichthouders.

Terugblik 2011 en vooruitblik 2012

In 2011 heeft het Markttoezichthoudersberaad twee seminars georganiseerd voor haar bestuurders en medewerkers. De onderwerpen waren (on)afhankelijkheid (mei) en gedragsbeinvloeding (november). Ook heeft het Markttoezichthoudersberaad input gegeven aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de “Kaderstellende Visie op Toezicht”.

In 2012 staan weer twee seminars gepland. Naast de seminars worden in 2012 gezamenlijk opgepakt:

  • Aanvullende input geven aan Ministerie van Binnenlandse Zaken voor de “Kaderstellende Visie op Toezicht”.
  • Input geven aan WRR voor hun onderzoek naar “Toezicht, evenwicht en verantwoordelijkheid”.
  • Systeemtoezicht: analyse van de voor- en nadelen van systeemtoezicht en de toepasbaarheid daarvan in het markttoezicht.
  • Criteria voor goed toezicht: gezamenlijke verkenning van elementen voor een objectieve maatstaf en heldere en consistente criteria voor goed toezicht.
  • Een analyse van het spanningsveld tussen openbaarheid van oordeelsvorming en de belangen van onder toezicht gestelden.