Kruimelpad

Zienswijze en consultatie

Uitvoeringstoets wijziging Postregeling 2009

07-12-2010

Het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie wijzigt de Postregeling 2009. Met deze wijziging zijn de regels voor de toerekening van de kosten van de universele postdienst (UD) en de norm voor het redelijk rendement op de UD nader uitgewerkt. Omdat OPTA deze regels moet handhaven, heeft zij het ministerie geadviseerd in de vorm van een uitvoeringstoets. Volgens OPTA bestaat er een significant risico dat de voorgestelde wijzigingen niet leiden tot kostengeoriënteerde tarieven voor de UD.

OPTA heeft onder meer de volgende opmerkingen gemaakt:
- De Postregeling gaat uit van toerekening van kosten aan twee categorieën van postdiensten. OPTA vindt echter dat die kostentoerekening op individueel dienstniveau moet plaatsvinden, zoals ook de Postwet 2009 en de Europese Postrichtlijn dat voorschrijven. Bij slechts twee categorieën krijgt de verlener van de universele postdienst (op dit moment TNT Post) meer ruimte om een eigen invulling aan de kostentoerekening van de UD te geven. Dit kan leiden tot ongewenste kruissubsidie en concurrentieverstoring. De UD-verlener kan dan namelijk meer kosten toerekenen aan diensten waar geen concurrentie is, en minder kosten aan diensten waar wel concurrentie is.
- De voorgestelde wijzigingen geven OPTA onvoldoende bevoegdheden om de kostenoriëntatie en de wijze van kostenallocatie van de UD-tarieven te kunnen beoordelen.
- Ook bevat de Postregeling geen bevoegdheid voor OPTA om het kostentoerekeningsysteem van de UD-verlener te kunnen goed- of afkeuren. Volgens OPTA is dit wel een voorwaarde om de juistheid en redelijkheid van het systeem te kunnen garanderen.

OPTA heeft het Ministerie in het licht van deze uitvoeringstoets laten weten de toezichtrol ten aanzien van de Postregeling beperkt in te zullen vullen in 2011.