Kruimelpad

Derogatieverzoek TenneT artikel 16, negende lid, Verordening 2019/943

TenneT TSO B.V. heeft een derogatieverzoek op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 ingediend bij de ACM. De ACM heeft de aanvraag ontvangen op 15 juli 2020.

Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 kan een transmissiesysteembeheerder (hierna: TSB) een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 indienen bij zijn regulerende instantie. De relevante regulerende instantie kan een derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 om voorzienbare redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. Een dergelijke derogatie dient strikt beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is om de operationele zekerheid te handhaven en leidt niet tot discriminatie tussen interne en zoneoverschrijdende uitwisselingen.

Artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 is per 1 januari 2020 in werking getreden. Uit dit artikel volgt kort samengevat dat er in het flow-based capaciteitsberekeningsproces een minimumcapaciteit moet worden aangeboden in de vorm van een marge die 70 % bedraagt van de capaciteit, met inachtneming van de operationele-veiligheidsgrenzen van interne en zoneoverschrijdende kritieke netwerkelementen.

De derogatieaanvraag

De derogatieaanvraag die TenneT heeft ingediend ziet op een verzoek om een derogatie voor (i) lusstromen (loop flows) en (ii) geplande en ongeplande uitvalsituatiesĀ 

Voordat de ACM een besluit neemt over deze aanvraag, dient de ACM deze op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 te raadplegen bij de regulerende instanties van andere lidstaten die deel uitmaken van de betrokken capaciteitsberekeningsregioā€™s. Indien een regulerende instantie niet akkoord gaat met de voorgestelde derogatie, beslist ACER.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Reacties welkom

Heeft uw organisatie belang bij het besluit dat de ACM gaat nemen? Dan kunt u via deze openbare consultatie uw zienswijze geven op deze publicatie. De ACM weegt binnengekomen reacties zorgvuldig mee voordat zij een besluit neemt.

Tot wanneer kunt u reageren?

We ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 28 augustus 2020.

Hoe kunt u reageren?

U kunt uw reactie per post (en in kopie per e-mail) insturen. Vermeld daarbij graag zaaknummer ACM/20/040967.

per post:

Autoriteit Consument & Markt
t.a.v. Directie Energie
Postbus 16326
2500 BH Den Haag

per e-mail:

secretariaat.DE@acm.nl

Vertrouwelijke gegevens?

Misschien zijn passages uit uw reactie vertrouwelijk. Als u vindt dat gegevens vertrouwelijk zijn, dan kunt u dat aangeven en uitleggen waarom dat zo is. Bevat uw reactie in uw ogen vertrouwelijke passages? Dan ontvangen wij graag twee versies van uw reactie: een vertrouwelijke en een openbare versie van uw reactie.