Kruimelpad

Besluit

Besluit implementatie van Verordening (EU) 2017/1485 (SO-verordening), artikel 141, tweede lid

10-07-2019

Overeenkomstig artikel 141, tweede lid, van de SO Verordening heeft TenneT samen met andere TSB’s binnen de synchrone zone continentaal Europa een voorstel ontwikkeld voor de vaststelling van “load frequency control”-blokken (hierna: LFC-blokken).

Op 12 januari 2018 heeft de ACM van TenneT een aanvraag ontvangen tot goedkeuring van dit voorstel. Na een wijzigingsverzoek van de ACM heeft TenneT op 17 juli 2018 een aangepast voorstel ingediend.

Het voorstel voor de vaststelling van LFC-blokken is op 12 maart 2018 tevens ingediend door de gezamenlijke netbeheerders in de vorm van een codewijzigingsvoorstel. Op basis van dit codewijzigingsvoorstel heeft de ACM op 13 september 2018 een codewijzigingsbesluit vastgesteld voor de wijziging van de Systeemcode elektriciteit waarbij de vaststelling van LFC-blokken als bijlage in de code werd opgenomen. In verband met de samenvoeging van de Netcode elektriciteit en de Systeemcode elektriciteit heeft de ACM deze bijlage via een ander codewijzigingsbesluit 20 december 2018 overgeheveld naar de Netcode elektriciteit.

De ACM heeft er in september 2018 voor gekozen om de indeling van LFC-blokken vast te stellen als bijlage bij de nationale code omdat de ACM op dat moment niet beschikte over een geschikte bevoegdheidsgrondslag om een goedkeuringsbesluit te kunnen nemen over het door TenneT ingediende identieke voorstel van 12 januari 2018. Inmiddels heeft de ACM deze benodigde bevoegdheid voor het nemen van goedkeuringsbesluiten op basis van Europese verordeningen verkregen via het Besluit van 19 december 2018, houdende regels ter uitvoering van Europese verordeningen betreffende de interne energiemarkt.

Op grond van deze bevoegdheid neemt de ACM nu alsnog een goedkeuringsbesluit over het door TenneT ingediende voorstel. Op de dag van inwerkingtreding van dit besluit zal een codewijziging van kracht worden die ziet op de intrekking van genoemde bijlage van de Netcode elektriciteit.