Kruimelpad

ACM verleent een derogatie voor lusstromen en uitvalsituaties

De ACM verleent naar aanleiding van een verzoek van TenneT TSO B.V. (hierna: TenneT) een derogatie overeenkomstig artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 voor lusstromen en uitvalsituaties. De derogatie wordt verleend voor de periode van één jaar startend vanaf 2021.

De ACM heeft op 15 juli 2020 van TenneT de aanvraag ontvangen.

TenneT geeft aan dat lusstromen op Nederlandse kritieke netwerkelementen met uitvalsituaties niet kunnen worden begrensd tot een acceptabel niveau doordat TenneT deze niet kan beïnvloeden. De tweede grond voor het derogatieverzoek heeft betrekking op het potentiële gebrek aan mogelijkheden voor redispatch om te voldoen aan artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 (zonder de operationele veiligheid in gevaar te brengen) wanneer het netwerk wordt geconfronteerd met een uitvalsituatie.

De ACM heeft eerder op 19 december 2019 een derogatie verleend voor (i) lusstromen (voor het jaar 2020), (ii) uitvalssituaties (voor het jaar 2020) en (iii) de benodigde operationele implementatietermijn (voor de eerste drie maanden van 2020).

Achtergrond

Op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 kan een transmissiesysteembeheerder een verzoek om derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 indienen bij zijn regulerende instantie. De relevante regulerende instantie kan een derogatie van artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 om voorzienbare redenen verlenen wanneer dat nodig is om de operationele veiligheid in stand te houden. Een dergelijke derogatie dient strikt beperkt te zijn tot wat noodzakelijk is om operationele zekerheid te handhaven en leidt niet tot discriminatie tussen interne en zoneoverschrijdende uitwisselingen.

Artikel 16, achtste lid, van Verordening 2019/943 is per 1 januari 2020 in werking getreden. Uit dit artikel volgt kort samengevat dat er in het flow-based capaciteitsberekeningsproces een minimumcapaciteit moet worden aangeboden in de vorm van een marge die 70 % bedraagt van de capaciteit, met inachtneming van de operationele-veiligheidsgrenzen van interne en zoneoverschrijdende kritieke netwerkelementen.

Voordat de ACM een besluit neemt over deze aanvraag, dient de ACM op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 de regulerende instanties van andere lidstaten die deel uitmaken van de betrokken capaciteitsberekeningsregio’s te raadplegen over het derogatieverzoek. Indien een regulerende instantie niet akkoord gaat met de voorgestelde derogatie, beslist ACER.

De inhoud van het derogatieverzoek van TenneT is ter beschikking gesteld aan alle regulerende instanties van de Europese Unie. Geen regulerende instantie heeft aangegeven dat zij niet akkoord is met de derogatieverzoeken van TenneT. Daaruit volgt dat de ACM de beslissingsbevoegdheid behoudt voor deze derogatieverzoeken van TenneT.

Goedkeuring

Bij besluit van 16 november 2020 heeft de ACM de derogatie voor lusstromen en uitvalsituaties verleend op grond van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943.

De ACM heeft aan de goedkeuring de volgende voorwaarde verbonden:

Uiterlijk op 30 juni 2021 dient TenneT bij de ACM een rapport in te dienen waarin TenneT invulling geeft aan de verplichting van artikel 16, negende lid, van Verordening 2019/943 om een methodologie en projecten te ontwikkelen en te publiceren die voorzien in een langetermijnoplossing voor de aangelegenheid waarop de derogatie betrekking heeft.

Lees het bericht in de Staatscourant 

Kan ik bezwaar maken tegen het besluit van ACM?

Als u belanghebbende bent, dan kunt bezwaar maken bij de ACM. De ACM moet uw bezwaarschrift binnen zes weken nadat het besluit is bekendgemaakt, hebben ontvangen.