Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

ACM onderzoekt korting grootverbruikers elektriciteit en laat deze in 2023 onveranderd

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) handhaaft de volumekorting voor grootverbruikers bij het vaststellen van de tarieven voor het jaar 2023. De ACM stelt de netwerktarieven elektriciteit in december vast en kondigt dit nu vast aan omdat het belangrijk is dat betrokken bedrijven hier op tijd duidelijkheid over hebben. De ACM laat onderzoeken of een korting voor grootverbruikers noodzakelijk en proportioneel is. De ACM kan op basis van dit onderzoek besluiten dat de korting met ingang van 2024 komt te vervallen.

De korting voor grootverbruikers is vastgelegd in de Elektriciteitswet en staat bekend als de volumecorrectieregeling (VCR). De regeling zorgt ervoor dat circa 35 grootverbruikers een korting krijgen op de volumes die netbeheerders in rekening brengen voor het transport van elektriciteit. De ACM heeft besloten onderzoek te doen naar de VCR nadat uit een uitspraak van het Europese Hof van Justitie bleek dat de wetgever de kortingsregeling niet had mogen vastleggen in de wet. Volgens het Europese Hof mag de wetgever geen regels vaststellen over zaken waarvan in Europese wetgeving is vastgelegd dat de nationaal regulerende instantie (in Nederland de ACM) bevoegd is.

De wetgever heeft de volumecorrectieregeling in de Elektriciteitswet opgenomen om ervoor te zorgen dat de transportfactuur voor de grootverbruikers de kosten die zij veroorzaken beter weerspiegelen. De veronderstelling van de wetgever was dat verbruikers die constant een grote hoeveelheid stroom afnemen relatief minder kosten veroorzaken dan verbruikers die veel pieken in de afname veroorzaken. De ACM laat dit jaar een extern onderzoek uitvoeren naar de vraag of deze veronderstelling juist is en of er op basis van de kosten een apart tarief voor de betreffende groep grootverbruikers nodig is.

De ACM heeft in de parlementaire geschiedenis tot nu toe onvoldoende onderbouwing kunnen vinden op basis waarvan zij een kortingsregeling permanent kan instellen. Als ook uit het te verrichten externe onderzoek deze noodzaak niet blijkt, zal de ACM de korting niet langer kunnen handhaven en komt deze te vervallen in 2024. Indien wel kan worden aangetoond dat grootverbruikers met een constante grote afname van elektriciteit minder kosten veroorzaken, is er een aanpassing van de Tarievencode elektriciteit nodig. Omdat het onderzoek niet is afgerond voordat netbeheerders hun tariefvoorstellen voor 2023 indienen, vindt de ACM het wenselijk nu al aan te kondigen dat zij de VCR voor het jaar 2023 in ieder geval ongemoeid zal laten.