Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energiemarkt in transitie

Handige apps die een seintje geven als het hard waait en je je wasmachine aan moet zetten. Zelf energie opwekken via zonnepanelen en opslaan op een batterij. Dankzij deze en andere innovaties hebben consumenten steeds meer controle over de hoogte van hun energierekening. De transitie op de energiemarkt naar een duurzame en CO2-neutrale energievoorziening heeft grote gevolgen voor consumenten, maar ook voor energiebedrijven en netbeheerders.

Rol van de ACM

De Autoriteit Consument & Markt (ACM) houdt toezicht op de betaalbaarheid en leveringszekerheid van energie. Duurzaamheid is een belangrijke maatschappelijke doelstelling die daarop van invloed is. Netbeheerders doen investeringen in het transport van energie die noodzakelijk zijn voor de leveringszekerheid en verduurzaming van de energievoorziening. Wij bewaken dat zij deze investeringen zo efficiënt mogelijk doen.

Rond de energietransitie wordt in Europa volop gediscussieerd over een nieuw marktmodel. Daarin staat de vraag centraal of producenten naast de vergoeding voor de levering van elektriciteit ook een betaling moeten ontvangen voor de beschikbaarheid van productiecapaciteit. Wij doen volop mee aan deze discussies.

Reacties op het thema

De ACM heeft in een ronde tafel met energieleveranciers, netbeheerders, nieuwe aanbieders en wetenschappers gediscussieerd over de energietransitie. We hebben daar de vraag gesteld of een nieuw marktmodel nodig is.

De aanwezigen waren het met elkaar eens dat daaraan geen behoefte is. Zij gaven aan het bestaande marktmodel wel op sommige punten flexibeler te willen maken, zodat schaarste in het aanbod beter tot uitdrukking komt in de groothandelsprijs. Ook zouden zij graag de ruimte geven om de consumentenprijs van energie meer te laten variëren met de marktprijs. Dus om een hogere prijs te vragen als er weinig aanbod is en juist een lagere als dat overvloedig is.

Online

Via denkmee.acm.nl kwamen de meeste reacties kwamen binnen op de stelling: ‘Demand side response en andere duurzame initiatieven komen alleen van de grond als netbeheerders een actievere rol kunnen spelen’. De reacties waren eensluidend, namelijk dat netbeheerders zich verre moeten houden van marktactiviteiten, ook niet als die bedoeld zijn om een markt op gang te helpen. Dat zou een prille markt voor geïnteresseerde marktpartijen juist om zeep kunnen helpen.

Vervolgstappen

De ACM zal rondom de uitvoering van haar taken, het ministerie van EZ adviseren over de energietransitie. De Rijksoverheid wil 14% duurzame energie in 2020 en een volledig duurzame energievoorziening in 2050. De beleidskeuzes die daarvoor nodig zijn vormen voor de overheid de reden voor een energiedialoog. In april 2016 gaat deze van start. Wij doen mee aan deze dialoog. De uitkomsten hiervan zijn inbreng voor de beleidsagenda “Op weg naar een Energie Duurzaam Nederland in 2050” die in het najaar van 2016 verschijnt.