Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energietransitie

Energietransitie

Versnellen van energietransitie voor iedereen

De ACM wil de energietransitie versnellen en belemmeringen wegnemen.

In 2050 willen we energie gebruiken die zonder uitstoot van CO2 wordt opgewekt. Nederland moet af van fossiele brandstoffen zoals gas en kolen om de klimaatdoelstellingen te halen. We willen ook minder afhankelijk zijn van Russisch gas. De ACM helpt mee om de energietransitie te versnellen en wil met haar toezicht ervoor zorgen dat energiesystemen klaar zijn voor duurzame energie. Tegelijkertijd zet de ACM zich in voor betaalbare en betrouwbare energie voor iedereen, zeker voor kwetsbare consumenten waar energie-armoede dreigt.

In 2023 legt de ACM de focus op de volgende drie energiethema’s:

1. Energietransitie voor iedereen

Niet iedereen heeft de middelen om te investeren in bijvoorbeeld zonnepanelen of een warmtepomp. Zeker niet bij een hoge prijs voor gas en stroom van de energieleveranciers. Dit kan de omslag naar duurzame energie vertragen. Mensen met een laag inkomen en een slecht geïsoleerd (huur)huis zonder zonnepanelen vormen een kwetsbare groep. Om bij te dragen aan een versnelde energietransitie voor iedereen, richt de ACM zich op:

  • aangescherpt toezicht op energieleveranciers en energietarieven;
  • een nieuwe regeling voor opzegvergoedingen zodat energieleveranciers weer vaste contracten aanbieden;
  • extra voorlichting. Vanaf februari 2023 publiceert de ACM een monitor die inzicht geeft in de ontwikkelingen in de energiemarkt.

2. Toezicht om te versnellen

De groei van onder meer windmolenparken, zonnepanelen en elektrisch vervoer maakt dat het elektriciteitsnet moet worden uitgebreid en slimmer moet worden gebruikt. En om van het gas af te gaan, biedt warmtelevering een alternatief. De ACM gaat in 2023:

  • stimuleren dat energiebedrijven slimmer het elektriciteitsnet benutten;
  • nut en noodzaak van de investeringen van netbeheerders vaststellen door de investeringsplannen 2024-2026 van netbeheerders te toetsen, zodat duidelijk wordt wanneer en waar investeringen in het net worden gedaan;
  • door het versterken van het toezicht op de betrouwbare levering en goede kwaliteit van dienstverlening van warmteleveranciers voor consumenten versterken.

3. Marktinrichting in transitie

Nieuwe energiebronnen, technologie en spelers in de energiewereld gaan de energiemarkt wezenlijk veranderen. De huidige energiecrisis laat zien hoe snel de betaalbaarheid en leveringszekerheid van energie in het gedrang kan komen. De ACM gaat in 2023:

  • onderzoek doen naar de werking van de energiemarkt voor consumenten om de concurrentie aan te jagen;
  • toezicht houden op het Bescherm- en Herstelplan Gas en het vullen van de gasopslagen;
  • het voorstel voor nieuwe warmtewetgeving (Wet collectieve warmtevoorziening) toetsen op uitvoerbaarheid en zich voorbereiden op de nieuwe taken;
  • de financiële positie van warmteleveranciers monitoren.