Missie & strategie

Energietransitie

 

Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom zet Nederland in op duurzame energie. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame (groene) energiebronnen noemen wij ‘energietransitie’. In deze energietransitie moeten mensen en bedrijven kunnen vertrouwen op een goedwerkende energiemarkt.

De ACM richt zich in 2020-2021 op de volgende 2 onderwerpen binnen de energietransitie:

1. Consumentenproblemen in de energietransitie

Hoe maak ik mijn woning duurzaam? Naar welke groene energiebronnen schakel ik over? En wat zijn dan de kosten? Iedereen krijgt te maken met de energietransitie en komt te staan voor belangrijke keuzes met mogelijk forse financiële consequenties. De energiemarkt ontwikkelt zich ook in deze transitie; er komen veel nieuwe aanbieders op de energiemarkt. De ACM ziet hierdoor nieuwe problemen ontstaan. Zo doen steeds meer bedrijven beloften over energiebesparing en lagere uitstoot in hun reclame-uitingen. Veel consumenten hechten daar waarde aan en zijn bereid hiervoor meer te betalen. Maar hoe kunnen consumenten goede keuzes maken? Om te beginnen moeten bedrijven begrijpelijke én juiste informatie over hun producten en diensten verstrekken. Consumenten moeten daarop kunnen vertrouwen. De ACM wil de komende jaren extra aandacht geven aan de informatie aan consumenten over duurzame energieproducten en -diensten. Door voorlichting te geven aan mensen en bedrijven over hun rechten en plichten. En door onderzoek te doen en waar nodig te handhaven.

2. Rol en taken van netbeheerders in de energietransitie

Netwerkbedrijven en netbeheerders zien in de energietransitie kansen voor nieuwe activiteiten. Ook de samenleving verlangt meer van netbeheerders bij de overschakeling naar alternatieve duurzame energiebronnen zoals zon, wind en warmte. Netbeheerders moeten hiervoor veel investeringen doen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de netwerkkosten die de consument moet betalen. Naar verwachting neemt de behoefte aan transportcapaciteit flink toe door nieuwe elektriciteitsvoorzieningen. Denk aan windparken op zee, zonnepanelen, laadpalen en datacentra. De ACM volgt de rol en de taken van de netbeheerders nauw de komende jaren. Onder meer door de plannen van netbeheerders te toetsen op zowel over- als onderinvesteringen. Zodat de energiemarkt goed blijft functioneren en de netbeheerders tijdens de energietransitie niet meer kosten maken dan noodzakelijk. Ook blijft de ACM erop toezien dat netwerkbedrijven geen activiteiten ontplooien die voorbehouden zijn aan marktpartijen.

Uitvoering ACM Agenda in 2020

De verduurzaming van de energievoorziening die nodig is om in 2050 CO2-neutraal te zijn, is al ingezet. Maar het tempo waarin dit gebeurt, zal de komende tijd flink toenemen. De ACM ziet dat er steeds meer aandacht is voor duurzaamheid en groene producten en diensten. In 2020 focust de ACM op:

Investeringsplannen van netbeheerders

De ACM zal investeringsplannen van netbeheerders toetsen en hierbij vaststellen of netbeheerders voldoende noodzakelijke investeringen doen, ook met het oog op de energietransitie. Niet meer, maar ook niet minder. Voor de energietransitie is het belangrijk dat er voldoende transportcapaciteit is in de gas- en elektriciteitsnetwerken. Te veel investeringen kunnen echter leiden tot overcapaciteit, waardoor de energierekening onnodig hoog wordt. 

Duurzaamheidsinitiatieven

De ACM komt met een leidraad duurzaamheid en mededinging. Hierin verheldert de ACM hoe afspraken tussen ondernemingen op het gebied van duurzaamheid en in het bijzonder de energietransitie passen binnen de Mededingingswet.

Tarieven laadpalen

Elektrisch rijden wordt steeds belangrijker in Nederland. De ACM heeft duidelijke signalen ontvangen dat er sprake is van onduidelijke tarieven voor het opladen van elektrische auto’s bij publieke laadpalen. Als klant moet je beslissingen kunnen nemen op basis van duidelijke en juiste informatie. De ACM heeft verscherpte aandacht voor de sector en treedt op als zij misstanden constateert.

Claims over stroometiketten en groene stroom

De ACM doet onderzoek naar duurzaamheidsclaims, waaronder claims over groene elektriciteit van energieleveranciers. Consumenten moeten erop kunnen vertrouwen dat zij bijdragen aan de productie van groene energie als zij daarvoor hebben gekozen.

Agressieve werving door energieleveranciers

De ACM doet onderzoek naar agressieve werving. Agressieve werving ondermijnt het vertrouwen dat consumenten hebben in de energiemarkt, terwijl consumentenvertrouwen juist van groot belang is met het oog op de energietransitie.

Marktmanipulatie en handel met voorkennis in energiemarkten

De ACM bestrijdt marktmanipulatie en handel met voorkennis in energiemarkten door handhavend op te treden en er daarmee voor te zorgen dat het er ook op groothandelsmarkten eerlijk aan toe gaat.

Denk mee met de ACM

De ACM werkt eraan om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij nodigen iedereen van harte uit om over de uitvoering van de ACM Agenda mee te denken. Heeft u een concrete tip over een markt die niet goed werkt? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van oneerlijke concurrentie of misleiding van mensen? Of een suggestie voor een onderzoek binnen onze agendathema’s? Dan horen wij dat graag.

Meer informatie over een tip of melding doorgeven

Lees meer over de rol en taken van de ACM in ons dossier Energie

Nieuwsberichten

Andere publicaties