Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Energietransitie

 

Nederland staat voor de opgave om in 2050 CO2-neutraal te zijn. Daarom zet Nederland in op duurzame energie. De overgang van fossiele brandstoffen naar duurzame (groene) energiebronnen noemen wij ‘energietransitie’. In deze energietransitie moeten mensen en bedrijven kunnen vertrouwen op een goedwerkende energiemarkt.

De ACM richt zich in 2020-2021 op de volgende 2 onderwerpen binnen de energietransitie:

1. Consumentenproblemen in de energietransitie

Hoe maak ik mijn woning duurzaam? Naar welke groene energiebronnen schakel ik over? En wat zijn dan de kosten? Iedereen krijgt te maken met de energietransitie en komt te staan voor belangrijke keuzes met mogelijk forse financiële consequenties. De energiemarkt ontwikkelt zich ook in deze transitie; er komen veel nieuwe aanbieders op de energiemarkt. De ACM ziet hierdoor nieuwe problemen ontstaan. Zo doen steeds meer bedrijven beloften over energiebesparing en lagere uitstoot in hun reclame-uitingen. Veel consumenten hechten daar waarde aan en zijn bereid hiervoor meer te betalen. Maar hoe kunnen consumenten goede keuzes maken? Om te beginnen moeten bedrijven begrijpelijke én juiste informatie over hun producten en diensten verstrekken. Consumenten moeten daarop kunnen vertrouwen. De ACM wil de komende jaren extra aandacht geven aan de informatie aan consumenten over duurzame energieproducten en -diensten. Door voorlichting te geven aan mensen en bedrijven over hun rechten en plichten. En door onderzoek te doen en waar nodig te handhaven.

2. Rol en taken van netbeheerders in de energietransitie

Netwerkbedrijven en netbeheerders zien in de energietransitie kansen voor nieuwe activiteiten. Ook de samenleving verlangt meer van netbeheerders bij de overschakeling naar alternatieve duurzame energiebronnen zoals zon, wind en warmte. Netbeheerders moeten hiervoor veel investeringen doen. Dit zal ook gevolgen hebben voor de netwerkkosten die de consument moet betalen. Naar verwachting neemt de behoefte aan transportcapaciteit flink toe door nieuwe elektriciteitsvoorzieningen. Denk aan windparken op zee, zonnepanelen, laadpalen en datacentra. De ACM volgt de rol en de taken van de netbeheerders nauw de komende jaren. Onder meer door de plannen van netbeheerders te toetsen op zowel over- als onderinvesteringen. Zodat de energiemarkt goed blijft functioneren en de netbeheerders tijdens de energietransitie niet meer kosten maken dan noodzakelijk. Ook blijft de ACM erop toezien dat netwerkbedrijven geen activiteiten ontplooien die voorbehouden zijn aan marktpartijen.

In 2021 werken we verder aan de volgende onderwerpen:

Oog voor balans tussen betaalbaarheid en energietransitie

Nederland zet in op een transitie naar duurzame energie. De ACM voorziet dat de energietransitie tot hogere kosten leidt. Naast duurzaamheid is ook betaalbaarheid van energie voor consumenten een publiek belang dat de ACM behartigt. Daarom houden we oog voor de balans tussen het bevorderen van de energietransitie en de betaalbaarheid voor consumenten op de korte en langere termijn. Zo gaan we in 2021 in onze methodebesluiten voor netbeheerders op zoek naar die juiste balans tussen betaalbaarheid en ruimte om te investeren in de energietransitie.

Optreden tegen misleidende claims over duurzaamheid

Consumenten willen steeds vaker duurzaamheid betrekken bij de keuzes die ze maken bij het aanschaffen van producten of diensten. Wij stimuleren dit door ervoor te zorgen dat consumenten daarbij kunnen rekenen op eerlijke en duidelijke informatie, bijvoorbeeld over de herkomst van hun stroom en bij het isoleren van hun huis. De ACM treedt in 2021 daarom op tegen bedrijven die misleidende claims doen over het duurzame karakter van producten en diensten. In 2021 controleren we onder andere of energieleveranciers hun afnemers goed informeren over de herkomst van hun elektriciteit, niet alleen van groene, maar ook van grijze stroom. Daarnaast pakken we bedrijven aan die onduidelijk zijn over de prijzen van elektriciteit bij laadpalen, over hun aanbod van deelname in windenergie of bij de werving voor energiecontracten.

Voorlichting samenwerking tussen bedrijven op het gebied van duurzaamheid

De ACM gaat op basis van de conceptleidraad duurzaamheidsafspraken voorlichting geven aan samenwerkingsinitiatieven. De ACM denkt mee over hoe duurzaamheidsafspraken binnen de regels mogelijk zijn. Als de principes uit de conceptleidraad in acht worden genomen, maar afspraken toch in strijd zijn met de mededingingsregels, zal de ACM aanpassing van de afspraken verlangen, maar legt ze geen boetes op. Begin 2021 publiceren we een nieuw concept van de leidraad waarmee we ook bijdragen aan de Europese discussie over dit onderwerp.

Ruimte voor experimenten met nieuwe energiebronnen

Voor een succesvolle energietransitie is voldoende ruimte voor innovatie en experimenten van spelers in de markt noodzakelijk. Daarom heeft de ACM aandacht voor studies naar nieuwe energiebronnen. Daarbij kijkt de ACM in hoeverre zij netbeheerders in 2021 meer ruimte voor experimenten kan geven om de energietransitie te bevorderen, bijvoorbeeld op het gebied van waterstof.

Toets Warmtewet en Energiewet

Dit jaar zal de minister van Economische Zaken en Klimaat naar verwachting de Energiewet en de nieuwe Warmtewet aan de Tweede Kamer sturen. In de Energiewet worden de huidige Gaswet en Elektriciteitswet samengevoegd. Dit nieuwe wettelijk kader ondersteunt en stimuleert de energietransitie. In de Warmtewet staat een uitbreiding van de taken van de ACM. Toezicht op en regulering van warmtebedrijven draagt bij aan het vertrouwen van consumenten in warmtelevering als alternatief voor gas. Dat is goed voor de energietransitie. Voordat deze wetsvoorstellen naar de Tweede Kamer gaan, toetst de ACM of de regels uitvoerbaar en handhaafbaar zijn.

Stimuleren oplossing congestie energienetten

In 2021 wijzigt de ACM de spelregels voor netbeheerders zodat duidelijker is wat de rechten en plichten zijn bij congestie in hun energienetten. Op deze manier wil de ACM actief stimuleren om belemmeringen in het netwerk als gevolg van congestie versneld op te lossen. Met congestie worden knelpunten in het netwerk bedoeld waar onvoldoende capaciteit is om te voldoen aan de vraag naar transport van elektriciteit of gas. Deze congestie vormt ook een belemmering voor de energietransitie.

Geef tips aan de ACM

De ACM werkt eraan om markten goed te laten werken voor mensen en bedrijven. Wij nodigen iedereen van harte uit om ons te helpen. Heeft u een concrete tip over een markt die niet goed werkt? Bijvoorbeeld omdat er sprake is van oneerlijke concurrentie of misleiding van mensen? Of een suggestie voor een onderzoek binnen onze agendathema’s? Dan horen wij dat graag. U kunt uw kennis, ervaring en tips met ons delen via onze social mediakanalen LinkedIn , Twitter  en Facebook  of per e-mail naar info [at] acm [punt] nl.

Meer informatie over een tip of melding doorgeven

Lees meer over de rol en taken van de ACM in ons dossier Energie

Nieuwsberichten

Andere publicaties