Samenwerking in de geboortezorg

Geboortezorgaanbieders zoals verloskundigen, kraamverzorgenden en gynaecologen gaan steeds hechter samenwerken. Er bestaan verschillende samenwerkingsverbanden, zoals Verloskundige Samenwerkingsverbanden (VSV’s), Kraamzorg Samenwerkingsverbanden (KSV’s) en Integrale Geboortezorgorganisaties (IGO’s). De Mededingingswet biedt ruimte voor samenwerking tussen geboortezorgaanbieders als deze in het belang is van de patiënt en de verzekerde. In veel gevallen is samenwerking wenselijk. Het is aan geboortezorgaanbieders zelf om te beoordelen of de samenwerking voldoet aan de Mededingingswet.

Hieronder staan aandachtspunten voor geboortezorgaanbieders die willen samenwerken. Ook staan hieronder de Richtsnoeren Zorggroepen en Uitgangspunten toezicht ACM op zorgaanbieders eerstelijn.

Algemene aandachtspunten voor geboortezorgaanbieders

  • Richt u een geboortezorgketen op waarbij u uw bedrijfsbelang inbrengt? Dan is er mogelijk sprake van een fusie of overname. Het kan zijn dat u deze fusie of overname bij ons moet melden.
  • Aansluiting bij bepaalde samenwerkingsverbanden kan voor geboortezorgaanbieders van belang zijn om hun werk op een goede manier te kunnen doen. Uitgangspunt is dan dat de criteria voor toetreding tot die samenwerkingsverbanden geen onnodige drempels mogen opwerpen. Zij moeten daarom een objectief en open karakter moeten hebben en mogen niet discriminerend zijn. Ook moet het samenwerkingsverband een transparante toetredingsprocedure hanteren en een onafhankelijke beroepsmogelijkheid bieden. De ACM heeft de regels voor het hanteren van toetredingscriteria door samenwerkingsverbanden nader uitgewerkt in de leidraad voor beoordeling lidmaatschapscriteria samenwerkingsverbanden geboortezorg.

  • Laat patiënten weten welke geboortezorgaanbieders aangesloten zijn in de geboortezorgketen. En informeer hen over de mogelijkheden om een geboortezorgaanbieder in een andere geboortezorgketen te kiezen.

Meer informatie over zorggroepen en toezicht eerstelijnszorg

Signalen voor ACM?

Signalen over een mogelijk schadelijke samenwerking voor de patiënt en verzekerde kunnen ervoor zorgen dat ACM deze samenwerking nader onderzoekt. Wanneer het nodig is kan ACM handhavend optreden door geboortezorgaanbieders de schadelijke samenwerking te laten aanpassen. Heeft u een signaal over geboortezorg? Meld dit dan bij ACM. Dit kunt u doen via ons tipformulier.

Veelgestelde vragen over samenwerking in de geboortezorg

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.