Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Incassobrief Checker

Check met deze tool of een incassobrief wettelijk klopt. Zijn de incassokosten of rente te hoog? Is de vordering onterecht of verjaard? Oefent het incassobureau ontoelaatbare druk uit? U checkt het binnen enkele minuten. Houd de incassobrief bij de hand.

Klopt het niet? Dan geven wij u tips en links naar handige voorbeeldbrieven. Die helpen u in actie komen tegen oneerlijke incassopraktijken.
Op welk onderwerp wilt u de incassobrief controleren?
Oorspronkelijke schuldeiser: ondernemer waar u het product of dienst hebt afgenomen.
Hoofdsom: het bedrag van de oorspronkelijke rekening(en) die u volgens de schuldeiser moet betalen.
Ontbreken in de brief een of meer van de volgende gegevens?
  • De naam van de ondernemer van wie u iets hebt afgenomen.
  • De datum waarop u het product of de dienst hebt afgenomen of de overeenkomst hebt getekend.
  • Het juiste aankoopbedrag.
  • Een omschrijving van het product of de dienst.
Waarom twijfelt u of de hoofdsom terecht is?
Uitleg

Hoofdsom: het bedrag van de oorspronkelijke rekening(en) die u volgens het incassobureau of de ondernemer moet betalen.

Verjaring: De ondernemer moet u binnen een bepaalde termijn een rekening of betalingsherinnering sturen. Dit heet de verjaringstermijn. Is de verjaringstermijn voorbij? Dan is de ondernemer te laat. De rekening is dan 'verjaard'. Hij kan betaling niet meer afdwingen. Wél moet u zich op de verjaring beroepen via een email of brief aan de ondernemer of het incassobureau. Zie Handleiding voor hulpverleners..

Bereken de maximale kosten en rente die in een incassobriefmogen staan.
1. Bedrag hoofdsom (oorspronkelijke rekening)
Uitleg
De ondernemer of het incassobureau mogen onder voorwaarden incassokosten en rente in rekening brengen. Aan die kosten zit een wettelijk maximum. Hier berekent u hoeveel dat wettelijk maximum bedraagt. Naast incassokosten mogen u geen andere kosten in rekening brengen worden gebracht, zoals aanmaningskosten, herinneringskosten, administratiekosten, dossierkosten, bureaukosten, etc. Ook kosten die u in verband met de vordering al eerder hebt betaald (bijvoorbeeld administratiekosten) tellen mee in het wettelijk maximum. Rente mag alleen over de hoofdsom worden berekend. Dus niet over incassokosten.
Let op:
  • Ondernemers en incassobureaus noemen incassokosten soms anders. Welke naam zij er ook aan geven, het totaal aan kosten dat zij bovenop de hoofdsom rekenen, mag niet hoger zijn dan het wettelijk maximum volgens de Wet incassokosten (Wik).
  • Stuurt de ondernemer of het incassobureau u een aanmaning over meerdere rekeningen? Bijvoorbeeld over drie energierekeningen? En heeft hij over die drie rekeningen geen afzonderlijke 14-dagen brieven gestuurd? Dan mag hij uitsluitend incassokosten berekenen over de som van de drie rekeningen. En niet over elke rekening afzonderlijk.
2. Ik wil ook de rente berekenen
Uitleg

De uiterste betaaldatum/vervaldatum staat meestal specifiek genoemd in de oorspronkelijke rekening. Soms staat er alleen dat u bijvoorbeeld binnen 30 dagen moet betalen. Reken dan zelf uit wat de uiterste betaaldatum/vervaldatum is.

Hoe werkt de renteberekening?
Betaalt u later dan de uiterste betaaldatum/vervaldatum van de oorspronkelijke rekening? Dan mag een ondernemer of incassobureau u vanaf dat moment rente rekenen. Rente mag alleen over de hoofdsom worden berekend. Dus niet over incassokosten.

Die rente heeft een wettelijk maximum. Sinds 1 januari 2015 is dat 2% per jaar. Een ondernemer mag u als consument alleen een hogere rente rekenen als hij dat van tevoren met u heeft afgesproken. Of als dat in zijn algemene voorwaarden stond op het moment van overeenkomst (toen u de aankoop deed of een overeenkomst aanging).

Rekenvoorbeeld
U bent 6 maanden te laat met het betalen van een rekening van 1.000 euro. De rekening is terecht. De ondernemer heeft van tevoren geen speciale rente met u afgesproken. Hij mag u maximaal aan rente rekenen:

1.000 euro x 0,02 = 20 euro na een jaar. Dus na 6 maanden 10 euro. 

NB - In sommige gevallen is de verzuimdatum later dan de uiterste betaaldatum van de oorspronkelijke rekening. De rente in een incassobrief kan dan iets lager zijn dan de rente die deze Rekenhulp toont.

Wat is de uiterste betaaldatum van de oorspronkelijke rekening?

3. Heeft u de verplichte 14-dagen brief ontvangen?
Uitleg
Een ondernemer of incassobureau moet u waarschuwen voordat zij incassokosten mogen rekenen. In de waarschuwing moet staan dat u nog 14 dagen tijd krijgt om te betalen zonder bijkomende kosten. En hoeveel die kosten zullen zijn als u later betaalt. De waarschuwing ziet er uit als een betalingsherinnering en wordt ook 14-dagenbrief genoemd. Heeft u deze waarschuwing niet ontvangen? Dan mogen u geen incassokosten worden gerekend.
Vul een geldige waarde in
4. Heeft de ondernemer een ander bedrijf ingeschakeld om u te laten betalen?

Is de afzender van de incassobrief een incassobureau of factoringbedrijf? Kies dan JA.
Is de afzender van de incassobrief de ondernemer zelf? Dus de oorspronkelijke schuldeiser? Kies dan NEE

Vul een geldige waarde in
5. Is de ondernemer bij wie u het product of de dienst hebt gekocht btw-plichtig?
Uitleg

De meeste ondernemers zijn btw-plichtig. Niet btw-plichtig zijn bijvoorbeeld verhuurders, woningbouwverenigingen, medici/zorgverleners, banken, verzekeringsmaatschappijen, onderwijsinstellingen, sportclubs, kansspelen en uitvaartondernemers.

Huren deze ondernemers een incassobureau in? Dan betalen zij btw over de incassokosten aan het incassobureau. Zij krijgen die btw niet terug van de belastingdienst. Daarom mogen zij die btw via het incassobureau aan u doorberekenen.

Is een ondernemer wél btw-plichtig? Dan krijgt hij de btw die hij aan het incassobureau moet betalen terug van de belastingdienst. Hij mag die btw daarom niet aan u doorberekenen. Ook niet via het incassobureau.

Weet u niet zeker of een ondernemer btw-plichting is? Vraag dit na via de belastingtelefoon: 0800 - 0543 (gratis).

De meeste ondernemers zijn btw-plichtig. In de uitleg leest u welk type ondernemingen dat niet zijn. Alleen als het incassobureau optreedt namens een niet btw-plichtige ondernemer, mag het incassobureau u btw berekenen. De btw bedraagt maximaal 21% over de wettelijke incassokosten. Er mag geen btw over andere zaken in rekening worden

Vul een geldige waarde in
De berekening van uw maximale kosten
Bedrag hoofdsom
Wettelijke rente*
Incassokosten
BTW
Totaal

*Deze berekening is gebaseerd op de Wet incassokosten. Die wet geldt sinds 1 juli 2012 en stelt een maximum aan incassokosten. Tevens geldt voor consumententransacties een maximale wettelijke rente. Die bedraagt 2% per jaar (sinds 1 januari 2015). Voor vorderingen die ouder zijn geldt een ander wettelijk rentepercentage.

Rekent het incassobureau of de ondernemer hogere kosten en/of rente?
Waarmee dreigt het incassobureau of de ondernemer?
Kunt u de rekening betalen?