Begrippenlijst incasso

Hier vindt u de betekenis van lastige begrippen die in deze toolkit worden gebruikt.

14-dagenbrief

Dit is een aanmaning zoals bedoeld in de wet- en regelgeving over incassokosten (Wik). Een 14-dagenbrief is een laatste betalingsverzoek van de schuldeiser, waarbij u nog eenmaal ten minste 14 dagen de tijd krijgt om de oorspronkelijke rekening zonder extra kosten te betalen

Akte van cessie

Akte waarbij de overdracht van een schuld of vordering aan een ander plaatsvindt.

Buitengerechtelijk incassotraject

Een incassotraject waaraan geen deurwaarder of rechter te pas komt.

Cessie of cederen

De rechtsgeldige overdracht van de een schuld.

Dagvaarden

Iemand oproepen om voor de rechter te komen.

Debiteur

Een schuldenaar; iemand die een ander (de crediteur of schuldeiser) geld schuldig is.

Depot

Geld dat in bewaring gegeven is of in voorraad gehouden wordt.

Executoriaal beslag leggen

Het beslag dat een deurwaarder legt op goederen van een schuldenaar die het vonnis van de rechter niet nakomt. Het doel is om de schuld uit de verkoop van de goederen af te lossen.

Gerechtsdeurwaarder

Een openbaar ambtenaar, vaak gelijktijdig zelfstandig ondernemer, die onder andere mensen oproept voor de rechtbank en die gerechtelijke vonnissen ten uitvoer brengt, bijvoorbeeld door beslaglegging en openbare verkopen.

Fatale betalingstermijn

Als je niet aan een fatale betalingstermijn voldoet, ben je direct na het verstrijken van die termijn in verzuim. Dat is niet zo bij een gewone betalingstermijn. Dan moet je eerst in gebreke gesteld worden voordat je in verzuim bent

Hoofdsom

Het oor­spron­ke­lij­ke be­drag van een schuld(en).

Incasso

Het innen van vorderingen buiten de rechter om.

Incassobureau

Een onderneming die openstaande vorderingen (schulden) int. Dit doet het hoofdzakelijk in opdracht van een schuldeiser. 

Incasseren

Het uitvoeren van handelingen die leiden tot betaling van openstaande vorderingen, waaronder het innen van betalingen ter aflossing van de schuld.

Ingebrekestelling

Of­fi­ci­eel door een schrif­te­lij­ke aan­ma­ning ver­kla­ren dat iemand zijn aan­ge­ga­ne ver­plich­tin­gen niet is na­ge­ko­men.

Krediet

Een geleende geldsom.

Minnelijk incassotraject

Een incassotraject waaraan geen deurwaarder of rechter te pas komt.

Onrechtmatige daad

Een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt, zonder dat er sprake is van een overeenkomst.

Onredelijk beding

Een onredelijk voorwaarde (bepaling) in een contract.

Overeenkomst

Afspraak tussen minimaal twee partijen over wat ze met of voor elkaar zullen gaan doen of laten; een contract.

Schuldeiser

Iemand aan wie een ander iets (meestal geld) verschuldigd is; crediteur.

Schuldenaar

Iemand met schulden; debiteur.

Storneren

Een verkeerd of ten onrechte gedane afboeking (geld) op een bankrekening terug laten boeken door de bank.

Stuiting van verjaring

De wettelijk voorziene termijn voor de verjaring begint van nul af opnieuw te lopen.

Verjaring (van een vordering)

Door het verstrijken van een zekere tijd (aantal jaren) is een vordering niet meer juridisch afdwingbaar. De schuldeiser kan deze daardoor dus niet meer bij de rechter laten afdwingen. Nadat de verjaringstermijn is verstreken, is de vordering dus verjaard. De vordering zelf - dat is de gehoudenheid om iets te doen - blijft bestaan, maar deze is na verjaring niet langer afdwingbaar.

Verweer voeren

Zich verdedigen (hier: bij de rechter).

Verzuim

De (juridische) situatie waarin u bent, nadat u in gebreke gesteld bent. De vordering is nu opeisbaar.

Vordering

De aanspraak van de schuldeiser op de schuldenaar (m.n. op betaling van een schuld).

Wik

De Wik is de afkorting die wordt gebruikt voor de regels over het buitengerechtelijke incassoproces en de kosten die daarin mogen worden gerekend. Het is eigenlijk niet één afzonderlijke wet, maar een bepaling in het Burgerlijk Wetboek, in combinatie met een Koninklijk Besluit, het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. Hierin staan de regels rondom de incassokosten en de 14-dagenbrief.

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.