Acm.nl gebruikt cookies om het gebruik van de website te analyseren en het gebruikersgemak te verbeteren. Lees meer over cookies

Voorkennis bij handel in energie publiceren

Koopt of verkoopt u op de groothandelsmarkt elektriciteit of gas voor levering in de Europese Unie? Of sluit u contracten voor het transport daarvan? Dan bent u verplicht voorkennis openbaar te maken.

Welke voorkennis moet u openbaar maken?

Het gaat bij voorkennis om:

  • informatie die u verplicht openbaar moet maken volgens Verordeningen (EG) nrs. 714/2009, 543/2013 en 715/2009 en volgens richtsnoeren en netcodes die op grond daarvan zijn vastgesteld
  • informatie over capaciteit en benutting van voorzieningen voor productie, opslag, verbruik of transport van elektriciteit, aardgas of LNG, inclusief geplande en ongeplande niet-beschikbaarheid van deze voorzieningen

Waarom moet u voorkennis openbaar maken?

Handel met voorkennis op de groothandelsmarkt voor energie is verboden. Zulke handel is niet eerlijk en schaadt het vertrouwen in de markt. Oneerlijke handel is te voorkomen als marktdeelnemers belangrijke informatie openbaar maken. Zo kunnen andere producenten en handelaren er rekening mee houden als ze productie- en handelsbeslissingen nemen. De publicatieverplichting staat in artikel 4 van REMIT.

Hoe en wanneer moet u voorkennis publiceren?

Volgens hoofdstuk 4 van de ACER Guidance moet u voorkennis effectief en tijdig openbaar maken. Dit moet op de website van een Inside Information Platform (IIP). Op de website van ACER vindt u een lijst van IIPs.

U moet dit publiceren binnen een uur nadat u de voorkennis krijgt. En in ieder geval vóórdat u handelt in energieproducten. Lees voor meer informatie de ACER Guidance.

Wanneer mag u publicatie van voorkennis uitstellen?

Uw voorkennis moet u altijd publiceren voordat u handelt in energieproducten. Er zijn 2 situaties waarin dit niet geldt.

  • U kunt uw rechtmatige belangen alleen beschermen door openbaarmaking van voorkennis uit te stellen. Lees hiervoor paragraaf 7.4 van de ACER Guidance.
  • U moet de transacties aangaan omdat u anders direct verlies lijdt. Lees hiervoor paragraaf 8.2.3 van de ACER Guidance.

Stelt u in een van deze situaties publicatie van voorkennis uit? Informeer dan zo snel mogelijk ACER en de ACM. Motiveer daarbij waarom u uitstelt of heeft uitgesteld.

Minder productie door een storing bij een netbeheerder kan voorwetenschap zijn

Als uw productie deels of geheel stil moet liggen moet u dit als voorwetenschap publiceren. Ook wanneer een andere partij dit veroorzaakt.

Dit is bijvoorbeeld het geval als uw centrale of windmolenpark stil ligt door uitval van transportcapaciteit bij een TSO. U heeft op dat moment de wetenschap dat er minder productiecapaciteit beschikbaar is op de markt. Dit is voorwetenschap die op dat moment alleen bij u en de derde partij bekend is.
Als de derde partij ook een marktdeelnemer is, dan moet zij ook de voorwetenschap publiceren. U kunt in uw publicatie vermelden dat er minder productie beschikbaar is vanwege die derde partij.

Gepland onderhoud van de productiecentrale is vaak voorwetenschap

Informatie over gepland onderhoud is vaak voorkennis als het onderhoud redelijkerwijs te verwachten is. Daarom moet u het onderhoudsplan tijdig publiceren, ook wanneer het onderhoudsplan niet helemaal zeker is, maar bijvoorbeeld al wel opgenomen is in de planning.

Als het moment van onderhoud wijzigt, dan kunt u uw publicatie aanpassen. Op deze manier voorkomt u dat er gehandeld wordt met voorwetenschap.

Storing bij een Inside Information Platform (IIP)

U bent zelf verantwoordelijk voor het publiceren van voorwetenschap over uw eigen productiecentrales. Als de IIP tijdelijk niet beschikbaar is, dan kunt u voorkennis tijdelijk niet publiceren. Dit is geen reden tot verdenking van een eventuele overtreding van REMIT. U kunt eventueel voorwetenschap publiceren via een back-up oplossing.

Het publiceren van voorwetenschap moet doeltreffend zijn. Een IIP is doeltreffend als deze aan de criteria van ACER voldoet.

Minimale capaciteitsgrens van producent voor publicatie

Er is geen duidelijke ondergrens vanaf welke productiecapaciteitsgrens u de niet-beschikbaarheid van productie moet publiceren. Dit is afhankelijk van de marktomstandigheden. We begrijpen de uitdagingen om bij een uitval in te kunnen schatten of er een effect op de prijsvorming kan zijn. Zeker omdat medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de publicatie vaak juist niet de handelskennis hebben.
De meeste handelaren vinden de niet-beschikbaarheid van productie boven de bandbreedte van 50 – 100 MW belangrijke informatie. Daarom is deze kennis mogelijk voorwetenschap.
In onze controle van voorwetenschap publicaties richten we ons op de publicatie van niet-beschikbaarheid boven 100 MW. We controleren regelmatig of deze ondergrens nog passendis. Als we deze ondergrens wijzigen, dan maken we dat vooraf kenbaar.

Late publicatie door IT-problemen

Wij merken op dat de late publicatie van voorwetenschap vaak wordt veroorzaakt door IT-problemen. Daarnaast zien we dat in enkele gevallen interne procedures niet adequaat worden gevolgd door gebrekkige kennis bij de personeel.
U bent zelf verantwoordelijkheid voor uw interne processen inclusief IT-processen. Een foutief ingericht, onderhouden of gebruikt IT-systeem is geen excuus: u moet altijd aan uw verplichtingen onder REMIT voldoen. Controleer daarom regelmatig uw interne processen en de IT-tools die relevant voor het publiceren van voorwetenschap. Pas indien nodig u processen en tools aan om de actualiteit te waarborgen. Door regelmatig trainingen te geven aan uw personeel verkleint u het risico op een overtreding van REMIT.

Houd de communicatie tussen producent en de handelaren gescheiden

Alleen door beide interne communicatieprocessen te scheiden voorkomt u onbedoeld handelen met voorwetenschap. Houd daarom de interne processen voor de communicatie over productie duidelijk gescheiden van de processen met betrekking tot handel op de groothandelsmarkt. Dit kan bijvoorbeeld door duidelijke functiescheiding en fysieke scheiding tussen handelaren en dispatchers.
We zien dat niet iedere marktdeelnemer dit goed heeft geregeld. Daarom gaan we hier actief op controleren. Het gebrek aan gescheiden processen tussen handelsvloer en producenten vergroot het risico op handel met voorwetenschap en is daarom een reden voor ons om hier extra alert op te zijn.

Relevante publicaties ACER: