Uitgangspunten toezicht ACM op duurzaamheidsafspraken

Steeds meer ondernemingen werken met duurzaamheidsdoelstellingen. ACM ziet dat marktpartijen in de praktijk terughoudend zijn om samen te werken op het gebied van duurzaamheid. Het beeld bestaat dat de concurrentieregels, de Mededingingswet, hieraan in de weg staan. En dat er een kans is op een boete. Dit beeld is meestal niet correct. Veel duurzaamheidafspraken zijn gewoon mogelijk. Bijvoorbeeld omdat marktpartijen vrij zijn om zelfstandig het aanbod en de prijs van de producten of diensten te bepalen. En als de voordelen opwegen tegen de nadelen kunnen zelfs duurzaamheidsafspraken die de concurrentie beperken doorgang vinden. In zulke gevallen kunnen marktpartijen een beroep doen op een vrijstelling.

ACM heeft drie uitgangspunten opgesteld die bepalend zijn voor haar toezicht op duurzaamheidsafspraken. Marktpartijen kunnen hun duurzaamheidsinitiatieven hier zelf aan toetsen. ACM wil zo voorkomen dat marktpartijen van initiatieven afzien vanwege onzekerheid over het toezicht van ACM.

1. ACM treedt niet actief op bij maatschappelijk breed gedragen duurzaamheidsafspraken

Bij ‘maatschappelijk breed gedragen duurzaamheidsafspraken’ gaat ACM ervan uit dat ieders belangen gewaarborgd zijn. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om afspraken tussen ondernemingen die door een ministerie worden ondersteund op basis van de beleidsdoelstellingen die het heeft opgesteld. Belangrijk is dat er een representatieve vertegenwoordiging van belanghebbenden betrokken is bij de totstandkoming van het initiatief. Dit kunnen burgers of bedrijven (‘gebruikers’) zijn voor wie de afspraak gevolgen heeft. Bijvoorbeeld omdat zij als gevolg van de afspraak andere keuzes krijgen of wellicht meer moeten gaan betalen. Belangrijk is ook  dat deze groep positief is over het (verwachte) resultaat van de afspraak. Als een ministerie, marktpartijen en gebruikers er gezamenlijk uitkomen, treedt ACM niet actief op.

2. Bij klachten of signalen over duurzaamheidsafspraken, ziet ACM aanleiding voor nader onderzoek

Op het moment dat ACM van bijvoorbeeld gebruikers of andere marktpartijen klachten of signalen over duurzaamheidsafspraken ontvangt, ziet ACM aanleiding voor nader onderzoek. Dat kan uitwijzen dat een duurzaamheidsafspraak schadelijk is voor de consumentenwelvaart. Zo kan de duurzaamheidsafspraak bijvoorbeeld de concurrentie teveel verstoren, ook al is het een maatschappelijk breed gedragen initiatief. Als ACM tot deze conclusie komt, dan krijgen de betrokken partijen de gelegenheid om aan te tonen dat de samenwerking wel voldoet aan de concurrentieregels.

3. ACM richt zich op een snelle oplossing van eventuele problemen

Als ACM een probleem ziet met een duurzaamheidsafspraak, dan richt zij zich op een snelle en effectieve aanpassing van de ongewenste onderdelen van de afspraak. ACM zal de betrokken partijen verzoeken om de afspraak aan te passen in lijn met de concurrentieregels. Als zij hieraan meewerken, dan ziet ACM geen reden om de samenwerking volledig te beëindigen of om een boete op te leggen aan de betrokken partijen.

Als de betrokken marktpartijen de samenwerking in ongewijzigde vorm willen voortzetten, dan kan ACM alsnog besluiten tot handhavend optreden. ACM kan bijvoorbeeld naleving van de Mededingingswet met een formeel besluit afdwingen.

Meer informatie over mededinging en duurzaamheid

Fieldset and label

Heeft deze informatie u geholpen?
 
 

Let op: u kunt hier commentaar geven op deze pagina. Heeft u een vraag over uw persoonlijke situatie? Of wilt u een melding doen over een bedrijf? Neem dan contact met ons op.